Agresywne zachowania sprawców przestępstwa znęcania się w świetle prawnokarnej oceny czynu zabronionego (ebook)

Agresywne zachowania sprawców przestępstwa znęcania się w świetle prawnokarnej oceny czynu zabronionego (ebook)

4,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Zagadnienia związane z problematyką agresywnych zachowań na przykładzie stosowania przemocy w rodzinach, jak potwierdzają dane statystyczne oraz analiza akt postępowań karnych, są wyjątkowo aktualne. Niniejsze opracowanie ma na celu zaprezentowanie rozważań związanych z przeanalizowaniem procesów motywacyjnych towarzyszących takim zachowaniom. Wyszczególniono nadto komponenty prawnokarnej oceny penalizowanych czynów. Mowa tutaj przede wszystkim o takich zachowaniach dewiantów, którzy swoim postępowaniem wyczerpują znamiona przestępstwa określonego w art. 207 k.k. Rozważania odnoszące się do limitacji zachowań dozwolonych a przekraczających granicę norm moralno-normatywnych sformułowano na podstawie wniosków wysnutych w wyniku przeprowadzonych badań własnych.

Słowa kluczowe: zachowania agresywne, znęcanie się, motyw popełnienia przestępstwa, rodzina, stygmatyzacja

Summary: Issues related to aggressive behavior on the example of domestic violence, as confi rmed by statistical data and analysis of criminal records, are extremely up-to-date. The present paper is intended to present refl ections related to the analysis of motivational processes accompanying such behaviors. The components of the penitentiary evaluation of penal acts are also detailed. This is primarily the case of such deviant behavior, which exhausts the character of the offense referred to in Art. 207 c.k. Considerations regarding the limits of permissible behavior beyond the limits of moral and normative norms were formulated on the basis of the conclusions of their own studies.

Keywords: aggressive behavior, bullying, motive of crime, family, stigmatization