Aktualność zasad sir Roberta Peela w budowaniu i kształtowaniu idei community policing w Nowym Yorku i w Polsce (ebook)

Aktualność zasad sir Roberta Peela w budowaniu i kształtowaniu idei community policing w Nowym Yorku i w Polsce (ebook)

1,28 

Policja nr 1/2017

Opis

Opis produktu:
Streszczenie: W niniejszym artykule podjęto próbę wykazania, że zasady sir Roberta Peela (1788-1850, dwukrotny premier Wielkiej Brytanii powołał do życia policję stołeczną), na których oparta jest filozofia community policing, są nadal aktualne i w dalszym ciągu stanowią podstawę budowania strategii działania i programów profilaktycznych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. Mają one charakter uniwersalny, ponadczasowy i opierają się na koncepcji ścisłej współpracy policji ze społeczeństwem. Właściwe i skuteczne funkcjonowanie wspomnianej formacji uzależnione jest od społecznego poparcia, akceptacji dla podejmowanych przez nią działań. Konieczne jest kształtowanie świadomości społecznej w zakresie dobrowolnego przestrzegania prawa. Policja powinna zabiegać o szacunek i przychylność społeczną poprzez adekwatne do zagrożeń stosowanie posiadanych sił i środków. Miarą skuteczności Policji jest brak przestępstw i naruszeń ładu i porządku publicznego oraz utrzymanie partnerskich relacji ze społeczeństwem. Okazuje się, że strategia, której zasadniczym elementem są działania, mające na celu wzmocnienie zaufania społecznego, jest realizowana przez policję w Nowym Yorku i w Polsce. Podejmowane przez te formacje przedsięwzięcia i inicjatywy wpisują się w realizację filozofii community policing i są odzwierciedleniem jej konstytutywnych cech, tj. konsultacji, adaptacji, mobilizacji, rozwiązywania problemów.Słowa kluczowe: community policing, zasady sir Roberta Peela, dzielnicowy, programy społeczne, współpraca, lokalne społeczności, rozwiązywanie problemówAbstract: This article is an attempt to prove that Sir Robert Peel’s Principles (1788-1850 served twice as Prime Minister of the United Kingdom, established Metropolitan Police Force), provide the basis to the idea of community policing. Peelian Principles are still current and constitute the basis for implement strategy and proactive programmes in the Unite State of America and Poland. These principles are of timeless and universal values and go on the idea of close cooperation between Police and the society. The ability of the police to perform their duties in appropriate and effective way is dependent upon public approval of police actions. Police must structure the willing co-operation of the public in voluntary observance of the law. Police should seek the respect of the public and preserve public favour by using physical force only to extent necessary to secure observance of the law. The test of police efficiency is the absence of crime and disorder and maintaining a relationship with the public. It turns out that the strategy, which the main component of activities is to be able secure and maintain public trust, is accomplished by Police in New York and Poland. The projects and the initiatives of the police forces both emphasise community policing philosophy and reflect its essential features: consultation, adaptation, mobilisation, resolving problems.Keywords: community policing, Sir Robert Peel’s Nine Principles of Policing, neighbourhood coordination officer, community programmes, cooperation, the local community, resolving problems