Aktywizacja społeczności lokalnych przez Policję na rzecz poprawy bezpieczeństwa (ebook)

Aktywizacja społeczności lokalnych przez Policję na rzecz poprawy bezpieczeństwa (ebook)

3,41 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Monika Mocianko-Pawlak
Policja kwartalnik kadry kierowniczej Policji 1/2019

Opis

Streszczenie: Artykuł zawiera charakterystykę pojęcia społeczności lokalnej, bezpieczeństwa lokalnego oraz Policji jako instytucji działającej na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Przedstawione zostały charakterystyczne działania prewencyjne i profilaktyczne podejmowane przez Policję celem przeciwdziałania przestępczości. W opracowaniu wykorzystane zostały dane z policyjnych stron internetowych, co pozwoliło na wskazanie głównych inicjatyw podejmowanych w Polsce przez Policję, w ramach współpracy ze społeczeństwem. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie celowości i istotności współdziałania Policji ze społeczeństwem na szczeblu lokalnym.

Słowa kluczowe: policja, społeczność lokalna, bezpieczeństwo, prewencja

Abstract: The article characterizes concepts of the local society, local security and the police as an institution that work for improvement of safety. It presents the institution’s activities in the area of profilactics and crime prevention. Building the elaboration on the data taken from the police websites allowed to pinpoint main initiatives that polish police took cooperating with the society. The main purpose of this coverage is to show that the concept of the police working with the local society aroused from its strong sense and necessity.

Keywords: police, local society, safety, prevention