Aktywizacja współpracy społecznej i prawnej z organami ścigania (Policją) w przekazywaniu wiadomości o inkryminowanych zdarzeniach w świetle spenalizowanych regulacji art. 304 § 1 i 2 k.p.k. i art. 240§ 1 k.k. w zw. z art. 234 k.k. i art. 238 k.k. (ebook)

Aktywizacja współpracy społecznej i prawnej z organami ścigania (Policją) w przekazywaniu wiadomości o inkryminowanych zdarzeniach w świetle spenalizowanych regulacji art. 304 § 1 i 2 k.p.k. i art. 240§ 1 k.k. w zw. z art. 234 k.k. i art. 238 k.k. (ebook)

3,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Artykuł odzwierciedla problematykę prawną bardzo ważnej aktywności społecznej, jaką jest współpraca i współdziałanie społeczeństwa z ustawowymi organami ścigania w procesie wykrywczo-dowodowym inkryminowanych zdarzeń w celu wykrycia sprawców, zebrania spójnego materiału dowodowego niezbędnego w postępowaniu jurysdykcyjnym do orzeczenia przez sąd o winie i karze. Aktywność obywatelska w postaci informacji o inkryminowanych zdarzeniach donoszonej do wyprofi lowanych ustawowo organów ścigania jest niezbędna zarówno w aktywizacji pola dowodowego prowadzonych wstępnych postępowań przygotowawczych (ujęcia ukrywających się sprawców, odzyskania mienia), procesowego umocowania aktu oskarżenia oraz weryfi kacji materiału dowodowego w zasadzie odwróconej kontradyktoryjności przed sądem.

Słowa kluczowe: informacja, inkryminowane zdarzenie, obowiązek społeczny, ustawowy sankcyjny obowiązek, pomówienie, odpowiedzialność karna

Summary: The article reflects the legalissues of the necessary social activity of cooperation and cooperation with statutory law enforcement agencies in the detection and evidence of incidents in order to detect the perpetrators, to collect a coherent evidence necessary in the jurisdictional proceedings to adjudicate by the court on guilt and punishment. Civic activity in the infl ow of permanent information on incidentrelated events to law enforcement bodies profiled by law is essential both in the activation of the evidence fi eld of preliminary preparatory proceedings (capture of perpetrators, recovery of property), process of prosecution and verification of evidence in principle reversed adversarial proceedings.