Bezpieczeństwo ekologiczne na pograniczu polsko-niemieckim (ebook)

Bezpieczeństwo ekologiczne na pograniczu polsko-niemieckim (ebook)

2,99 

Opis

Policja nr 4/2017

Opis produktu:

Streszczenie: W artykule poruszona została problematyka bezpieczeństwa ekologicznego na pograniczu polsko-niemieckim. Na początku przedstawiono jego definicję oraz zagrożenia ekologiczne występujące w regionie przygranicznym. Następnie wymienione zostały akty prawne i dokumenty strategiczne, w których uwzględniono szeroko pojmowane bezpieczeństwo ekologiczne oraz omówiono współpracę polsko-niemiecką w tym obszarze. Jest ona realizowana na poziomach rządowym, regionalnym, samorządowym, a także rozwijana przez różne podmioty z Polski i Niemiec.Przyczynia się to do skutecznej i kompleksowej ochrony środowiska naturalnego w regionie przygranicznym.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ekologiczne, zagrożenia ekologiczne, pogranicze, ochrona środowiska naturalnego, współpracapolsko-niemiecka

Abstract: The article talksaboutthe issue of ecological security on the Polish-German border. At the beginning, the definition of ecological safety and threats occurring in the border region are presented. Subsequently, legal acts and strategic documents were presented, in which broadly understood environmental security was taken into account and Polish-German cooperation in this area was discussed. It is implemented at the governmental, regional, local government level as well as developed by various entities from Poland and Germany. This contributes to the effective and comprehensive protection of the natural environment in the border region.

Keywords: ecological safety, ecological threats, border area, protection of the natural environment, Polish-German cooperation