Bezpieczeństwo osobiste policjantów w czasie przeprowadzanych interwencji a posiadane środki przymusu bezpośredniego (ebook)

Bezpieczeństwo osobiste policjantów w czasie przeprowadzanych interwencji a posiadane środki przymusu bezpośredniego (ebook)

3,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Bezpieczeństwo jest wartością nadrzędną każdego człowieka. Od początku życia staramy się podejmować działania w sposób bezpieczny. Niewątpliwie znaczenie bezpieczeństwa jest dość szerokie i definiowane wielowymiarowo. Jednakże, aby czuć się bezpiecznie, organy do tego powołane muszą stać na straży ustawowych zadań. Ważnym elementem w tej materii jest również sam funkcjonariusz, który powinien zapewnić sobie odpowiednie bezpieczeństwo. Artykuł ukazuje znaczenie odpowiedniego przygotowania policjantów do realizacji zadań służbowych i rolę posiadanych przez funkcjonariuszy środków przymusu bezpośredniego. Wartością dodaną są przedstawione wyniki badań uzyskane w ramach realizowanego zadania badawczego.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, środek przymusu bezpośredniego, zagrożenie, policjant

Summary: Security is the supreme value of every human being. From the beginning of life, we try to take action in a safe way. Undoubtedly, the meaning of ,,security” is quite broad and defined in many dimensions. However, in order to feel safe, the organs appointed for this must stand guard over statutory tasks. An important element in this matter is also the offi cer himself, who should ensure proper security. The article shows the importance of proper preparation of police offi cers for the performance of offi cial tasks and the role of direct coercive measures held by officers. The added value is the presented research results obtained as part of the research task being performed.

Keywords: security, means of physical coercion, threat, police offi cer