Bezpieczeństwo osobowe w aspekcie ochrony danych osobowych – wymiar krajowy i międzynarodowy (ebook)

2,99 

Opis

Streszczenie: Dane osobowe to wartość szczególnie chroniona zarówno w prawie krajowym, jak i międzynarodowym. Przetwarzanie danych osobowych związane jest z odpowiedzialnością, która wymusza odpowiednią organizację pracy, w tym prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, a także wydatkowanie środków finansowych na skuteczne zabezpieczenia techniczne. Tworzone strategie bezpieczeństwa zawierają kompleksowe rozwiązania, których celem jest ochrona danych osobowych. Dane osobowe to tylko część informacji chronionych przez instytucję czy przedsiębiorstwo. Ich naruszenie wiąże się z odpowiedzialnością dyscyplinarną, administracyjną, cywilną i karną. Celem opracowania jest przedstawienie regulacji w wymiarze krajowym i międzynarodowym, przede wszystkim unijnym, które uwzględniają obszar bezpieczeństwa danych osobowych jako element bezpieczeństwa osobowego.

Słowa kluczowe: dane osobowe, bezpieczeństwo osobowe, prawo, ochrona

Abstract: Personal data is a value particularly protected, both in national and international law. Processing personal data is related with responsibility, which enforces the appropriate organization of work, including keeping appropriate documentation, as well as spending financial resources on effective technical security. The created security strategies include comprehensive solutions which are aimed at protecting personal data. Personal data is only a part of information protected by an institution or an enterprise. Its violation involves disciplinary, administrative, civil or penal responsibility. The objective of the following study is presenting regulations in national and international dimension, most importantly EU dimension, which include the area of personal data protection as an element of personal security.

Keywords: personal data, personal security, law, protection