Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych w przestrzeni cyfrowej (ebook)

3,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Artykuł poświęcony jest problemowi identyfi kacji zagrożeń oraz zasadom bezpieczeństwa urządzeń mobilnych. Ilość usług w cyberprzestrzeni stale się zwiększa i coraz chętniej wykorzystywane są do prowadzenia tego typu działalności urządzenia mobilne. Bardzo często na urządzeniach mobilnych przechowuje się nie tylko dane prywatne, ale również służbowe. Wyciek poufnych informacji z fi rmy czy przedsiębiorstwa jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, ale użytkownicy często nie zdają sobie sprawy z zagrożeń. Niektórych zagrożeń udałoby się uniknąć, gdyby użytkownicy przestrzegali zasad bezpieczeństwa urządzeń mobilnych.

Słowa kluczowe: urządzenia mobilne, zagrożenia, bezpieczeństwo

Summary: The number of services in cyberspace is constantly growing and mobile devices are more and more willingly used. Very often, not only private but also business data are stored on mobile devices. The leak of confi dential information from a company or company is a very dangerous phenomenon, but users often do not realize the risks. Some threats would be avoided if users adhered to the security rules of mobile devices. The article were devoted to the problem of hazard identifi cation and security principles of mobile devices.

Keywords: mobile devices, threats, security