Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na przykładzie komendy miejskiej Policji (ebook)

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na przykładzie komendy miejskiej Policji (ebook)

1,28 

Policja nr 1/2017

Opis

Opis produktu:
Streszczenie: W artykule przedstawiono definicje pojęcia “bezpieczeństwo”, powołując się na autorów zajmujących się tą problematyką. Wyjaśniono również pojęcia porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zaprezentowano funkcje państwa w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, podkreślając zawarte w polityce transportowej państwa zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie. Odnosi się to do wszystkich gałęzi transportu, jednak ze względu na poziom zagrożenia w pierwszej kolejności dotyczy to bezpieczeństwa ruchu drogowego. Analizę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w latach 2012-2016 na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach poprzedzono prezentacją danych dotyczących stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w całym kraju oraz województwie mazowieckim. Interpretując stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w latach 2012-2016 na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach uwzględniono liczbę wypadków drogowych i ich skutki (zabici i ranni) oraz miejsce (powiat i miasto), a także czas (zmiana służby i dzień tygodnia). Zaprezentowano główne przyczyny zdarzeń drogowych i ich sprawców. W konkluzjach podano propozycje rozwiązań, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie działania KMP w Siedlcach.Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo publiczne, wypadek drogowy, uczestnicy ruchuAbstract: The article presents the definition of ”safety” based on the relevant literature. Also, it discusses the notion of public order and safety as well as the functions of the state as regards protection of public order and safety, with emphasis on assurance of safety in transport, as stipulated in the state’s transport policy. Although it applies to all branches of transport, given the level of threat, the problem first of all concerns the safety in road traffic. The analysis of the state of safety in road traffic in 2012-2016 in the area of operation of Municipal Police in Siedlce is preceded by statistical data for road traffic safety both nationwide and in Masovia Region. In order to interpret the state of safety in road traffic in 2012-2016 in the area which falls within the jurisdiction of Municipal Police in Siedlce, the author has taken into account the number of road accidents and their consequences (fatal and non-fatal casualties), location (county and town), and time (type of shift and day of the week). In addition, the article deals with main causes of the accidents and their perpetrators. The conclusion contains recommendations of solutions with a view to enhancing read traffic safety in the discussed area.

Keywords: safety, safety in road traffic, public safety, road accident, participants in traffic