Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Nauka w służbie praktyki

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Nauka w służbie praktyki

90,25 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Redakcja naukowa: Agata Tyburska (ORCID 0000-0002-3788-786X), Zbigniew Mikołajczyk (ORCID 0000-0003-3917-7033), Piotr Łuka (ORCID 0000-0001-6268-5218)
ISBN: 978-83-7462-690-3

21 w magazynie

SKU: 76-0688 Kategoria:

Opis

Format: B5
Liczba stron: 298
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2020
Data wydania: 09.04.2020
Oprawa: twarda
ISBN 978-83-7462-690-3
e-ISBN 978-83-7462-691-0
EAN: 9788374626903
****************************************

ebook

 

Spis treści/CONTENTS

 

Wprowadzenie/Foreword

 

ASPEKTY PRAWNE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO/LEGAL ASPECTS OF ROAD TRAFFIC SAFETY

 

Agnieszka Choromańska
O zagrożeniach wynikających z kumulacji ról procesowych pokrzywdzonego i świadka w sprawach o wypadki drogowe. Zarys problemu/
On the risks due to the cumulation of procedural roles of the victim and witness in traffic accident cases. Outline of the problem

 

Anna Kalisz
Karnoprawna ochrona bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uwagi na tle nowelizacji kodeksu karnego oraz innych ustaw z 23 marca 2017 roku/
Penal law protection of road safety. Commentary against the background of the amendment of the Penal Code and other acts of March 23, 2017

 

Marta Królewska, Winicjusz Filipow
Sytuacja prawna analizatorów wydechu a bezpieczeństwo w ruchu drogowym/Current legal situation of breathalysers and traffic road safety

 

Agnieszka Sadło-Nowak
Wykroczenie spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym/Causing a threat of road safety

 

Dorota Mocarska
Wypadek komunikacyjny w ujęciu prawnokarnym/Traffic accidents in terms of criminal law

 

Mateusz Kosmol
Odpowiedzialność cywilna za szkody w urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego na autostradach i drogach krajowych — tradycyjne ujęcie a nowatorski typ umowy Performance-based contract/Civil liability for damages to road safety devices on motorways and national roads — traditional concept versus innovative performance-based contract

 

Łukasz Foryś
Podstawy pełnienia służby na drodze/Basics of police service on the road

 

Adam Maliński
Zatrzymanie prawa jazdy — wybrane problemy prawne/Disqualification from driving – selected legal problems

 

INFRASTRUKTURA DROGOWA/ROAD INFRASTRUCTURE

 

Bogdan Chmieliński
Najechanie na drzewo jako przyczyna wypadków w miastach i powiatach województwa warmińsko-mazurskiego/Crashing into a tree as a cause of accidents in towns and counties of Warmińsko-Mazurskie region

 

Janusz Gierszewski, Bogdan Bajorski
Bezpieczeństwo na autostradzie i drodze ekspresowej — wybrane problemy/Safety on motorways and dual carriageways — selected issues

 

Adam Czyżewski, Jacek Galas, Leszek Kornalewski, Tadeusz Kryszczyński, Dariusz Litwin, Jacek Malasek, Jerzy Mikucki, Barbara Rymsza, Piotr Wikliński
SPIK — Inteligentne skrzyżowanie przyjazne kierowcom/SPIK — Motorist-friendly intelligent intersection

 

Leszek Kornalewski, Adam Czyżewski, Dariusz Litwin
Wybrane propozycje zmian warunków technicznych pionowych znaków drogowych, w tym wprowadzenie oznakowania eksperymentalnego/Selected suggestions of changes to technical conditions of vertical road signs, including the introduction of experimental road signs

 

Tomasz Plewa
Multimedialna mapa lokalizacji wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym zaistniałych na drogach województwa opolskiego/Interactive road accident map showing fatal accidents on the roads of Opole Region

 

WIELOWYMIAROWOŚĆ KSZTAŁTOWANIA BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE/MULTIDIMENSIONALITY OF SHAPING ROAD TRAFFIC SAFETY

 

Marian Cieślarczyk
Czy można „budować dom bez fundamentów”? — czyli o ukrytym czynniku bezpieczeństwa ruchu drogowego/Is it possible to ‘build a house without foundations’? — i.e. about a hidden traffic safety factor

 

Zbigniew Kazimierz Mikołajczyk, Anna Maria Reszke
Poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce w latach 2012–2016/Level of road traffic safety in Poland between 2012 and 2016

 

Łukasz Hołtyn
Udział policji w poprawie bezpieczeństwa na drogach/Police involvement in improving safety on roads

 

Jakub Zaręba
Policja jako jeden z podmiotów realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym/Police as one of authorities responsible for road safety

 

Maciej Januszkiewicz, Adam Krampichowski
Kształtowanie bezpieczeństwa podczas transportowania materiałów niebezpiecznych na tle logistycznych zadań Policji/Building safety when transporting hazardous materials against the background of police support services’ tasks

 

Andrzej Pogorzelski
Kształcenie w zakresie problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego/ Training in road traffic safety issues

 

Andrzej Urban
Symulator kierowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstremalnych/Simulator for driving emergency vehicles during typical and extreme operations

 

Marcin Płotek
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Polsce Ludowej na przykładzie Komendy Wojewódzkiej MO w Olsztynie/Road traffic safety in People’s Republic of Poland — on the example of the Regional Citizens’ Militia Headquarters in Olsztyn

 

Zakończenie/Conclusion

 

Bibliografia/References

 

Notki o autorach/About the authors

 

 

 

Informacje dodatkowe

Waga 0.70 kg
ISBN

9788374626903