Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – stan obecny i perspektywy (ebook)

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – stan obecny i perspektywy (ebook)

2,99 

Opis

Policja nr 4/2017

Opis produktu:

Streszczenie: Polska wstępując do Unii Europejskiej, zobowiązała się między innymi do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, do zmniejszenia liczby wypadków i ich skutków.. W odróżnieniu od wielu krajów Unii Europejskiej posiadających znacznie lepszą infrastrukturę drogową, działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce nie dają tak dobrych wskaźników, jak np. w Holandii czy Wielkiej Brytanii. Złożony charakter zjawiska powstawania wypadków drogowych wymaga, aby skuteczne działania kształtujące bezpieczeństwo ruchu drogowego były prowadzone w sposób skoordynowany i całościowy. Dlatego też, podejmowane w Polsce inicjatywy mają ramy systemowe i długofalowe.  W artykule przedstawiono założenia Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 oraz Krajowej Strategii Kontroli w zestawieniu z danymi statystycznymi o bezpieczeństwie ruchu drogowego w Polsce. Celem opracowania jest ukazanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w perspektywie kilkuletniej. Przedstawienie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, szczególnie  w perspektywie długofalowej, zostało zawarte w przykładowych programach.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ruch drogowy, programy

Abstract: Poland, when joining the European Union, took on an obligation to improve the road traffic safety, to decrease the number of accidents and to reduce their consequences. Unlike many European Union member states, which have far better  land infrastructure, activities for the road traffic safety in Poland are not as effective as for example in the Netherlands or Great Britain. The complicated nature of the fact that car accidents are caused requires traffic safety actions to be carried out in a coordinated and comprehensive way. Therefore, the undertaken in Poland initiatives are of systematic and long-term nature. The article presents the assumptions of the National Programme of Road Traffic Safety 2013-2020, as well as of the national strategy of control in comparison with the statistical data on the road traffic safety in Poland. The aim is to show the condition of the road traffic safety in Poland in a several years? perspective. The initiatives for road traffic safety, particularly in a long-term perspective, have been presented with the use of model programmes.

Keywords: safety, road traffic, programmes