Bezzałogowe statki powietrzne i urządzenia GPS jako nowoczesne narzędzia wspomagające działania Policji (ebook)

Bezzałogowe statki powietrzne i urządzenia GPS jako nowoczesne narzędzia wspomagające działania Policji (ebook)

2,99 

Opis

Streszczenie: W celu przybliżenia policjantom nowoczesnych technologii, które mogą wpłynąć na jakość wykonywanych przez Policję zadań, Szkoła Policji w Katowicach organizuje cykliczne seminaria skierowane głównie do policjantów oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów Policji. Do tej pory zostały przedstawione dwa takie narzędzia: odbiorniki GPS oraz bezzałogowe statki powietrzne (dalej jako BSP), które są wykorzystywane m.in. w poszukiwaniach osób zaginionych. W charakterze prelegentów występują zarówno policjanci, którzy wykorzystują wymienione narzędzia w służbie, jak również osoby spoza Policji, które są fachowcami w swoich dziedzinach i mogą przedstawić faktyczne korzyści płynące z użytkowania urządzeń. Bezzałogowe statki powietrzne są nowymi narzędziami, dlatego w artykule uwagę poświęcono również aktom prawnym regulującym ich użytkowanie. W dalszej części artykułu zostały przybliżone zagadnienia dotyczące BSP, takie jak: klasyfikacja, której podlegają bezzałogowe statki powietrzne, obszary ich zastosowania oraz czynniki istotne podczas wykonywania misji. Na zakończenie zostało omówienie zagadnienie szkolenia instruktorów jako element niezbędny do wykorzystywania bezzałogowych statków powietrznych w Policji.

Słowa kluczowe: urządzenia GPS, bezzałogowe statki powietrzne, dron, wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych, szkolenie instruktorów bezzałogowych statków powietrznych

Abstract: In order to familiarize police officers with modern technologies that might affect the quality of tasks performed by the Police, the Police School in Katowice organizes regular seminars addressed mainly to police officers of Police Prevention Departments and Independent Police Units. Until now, two such tools have been presented: GPS receivers and Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), which are used, inter alia, in searching for missing people. The speakers have been both police officers, who use these tools in their service, and people outside the Police who are specialists in their fields and are able to present the actual benefits of using the tools. Unmanned Aerial Vehicles are a new tools, that is why in these paper attention has been given to legislative acts regulating their application. In the later part of the article, such issues connected with UAVs are presented: classification of unmanned aerial vehicles, areas of their application and important factors when carrying out missions. At the end, we present the problem of training the instructors as a crucial element in the use of unmanned aerial vehicles within the Police.

Keywords: GPS devices, unmanned aerial vehicles, drone, use of Unmanned Aerial Vehicle, training of Unmanned Aerial Vehicle instructors