Bezzałogowe statki powietrzne w perspektywie kryminologicznej (ebook)

4,00 

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 1/2020 (ebook)

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Marcelin Ratajski

Kategorie: ,

Opis

Streszczenie: Problematyka artykułu obejmuje swoim zakresem bezzałogowe statki powietrzne i związane z nimi zagrożenia w ujęciu nowych tendencji kryminologicznych. Na początku wprowadzono do tematyki bezzałogowych statków i systemów powietrznych oraz dokonano przeglądu regulacji międzynarodowych i krajowych. Przy wykorzystaniu metody analizy krytycznej, zostały poruszone kryminologiczne aspekty przestępstw popełnianych przy użyciu dronów. W tym celu powołano się na istniejące akty prawne oraz literaturę tematyczną. Ukazano nowe formy działalności przestępczej. Opisano dotychczas podejmowane działania wymierzone w przestępczość dronową przez służby umundurowane na całym świecie, z podkreśleniem istotnej roli Policji. Poddano analizie etyczne aspekty wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych. Podczas dokonywania analizy treści zawartych w przepisach prawa oraz publikacjach, dostrzeżono potrzebę aktualizacji obowiązujących regulacji prawych oraz podjęcia intensywnych działań legislacyjnych w obszarze bezzałogowych statków powietrznych, zmierzających do usunięcia istniejących luk prawnych. W zakończeniu podkreślona została rola bezzałogowych platform lotniczych i sztucznej inteligencji w przyszłości. Przedstawiono przyszłe tendencje rozwojowe tych technologii oraz mogące im towarzyszyć szanse, a także wszelkiego rodzaju patologie.
Słowa kluczowe: bezzałogowe statki powietrzne, drony, lotnictwo, kryminologia, nowe trendy kryminologiczne, Policja, przestępczość
Abstract: The subject of the article includes unmanned aerial vehicles and related threats in the field of new criminological trends. The topic shows new criminological trends in the department of unmanned aerial platforms and systems. The method of critical analysis used by the author allowed to analyze the phenomenon of threats and aspects of drone crime. The review of international and national regulations allowed to see the need of new legislative actions in this area. The work has been substantively enriched by the legal acts and publications, especially thematic literature. New forms of criminal activity were presented. To date, actions taken to combat drone related crimes by uniformed services around the world have been described, highlighting the important role of the police. Ethical aspects of the use of unmanned aerial vehicles were analyzed. Unmanned aerial vehicles are shown as opportunities and threats in the context of such challenges as modern forms of their use or artificial intelligence.
Keywords: unmanned aerial vehicles, drones, aviation, criminology, new criminological trends, police, crime