Communty policing jako forma współpracy Policji i społeczeństwa w zwalczaniu przestępczości / Community policing as a from of cooperation the Police and the public in combating crime. (ebook)

2,99 

Opis

Streszczenie: Niniejsze opracowanie zostało poświęcone community policing jako formie współpracy policji ze społecznością lokalną. Jest to filozofia, a zarazem koncepcja działań policji zakładająca współpracę z samorządami, szkołami i lokalną społecznością. Ponadto jest metodą rozwiązywania problemów kryminalnych. Dzięki niej udało się zredukować poziom przestępczości w latach 80. XX w. w Nowym Jorku. Dzięki niej policja jest bardziej dostępna dla mieszkańców, a funkcjonariusze uzyskują informacje o zagrożeniach i przekazują je całemu społeczeństwu. Zgodnie z zasadą „zero tolerancji” możliwe jest znaczne ograniczenie liczby popełnianych przestępstw. Autor przedstawia wyniki przeprowadzonych badań na temat funkcjonowania niektórych założeń koncepcji w Polsce. Jak pokazują wyniki badań, nie zawsze Policja współpracuje z mieszkańcami, a w tej kwestii pozostaje wciąż wiele do zrobienia.

Słowa kluczowe: community policing, współpraca, społeczność lokalna, lokalne partnerstwo, rozwiązywanie problemu, zero tolerancji, wybite szyby

Abstract: The thesis is concerned with community policing. It’s a policy, philosophy, concept or a method of police work. It puts on building cooperation with the local community, schools and local governments. Moreover it is a modern method for solving local problems of crime and public disorder. Thanks to community policing, in the 1980’s in New York, a breakthrough has been made as crime has been reduced. Thanks to community policing, the local police are more accessible to the public. In turn, the police is gains information about the dangers and can regain trust in society which is a win-win principle of cooperation. According to the principle of „zero tolerance”, it is possible to reduce the number of crimes committed and to shape the space safely and to improve the state of safety. The author of the thesis conducted research on the perception of community policing by the local community. The research shows the opinion of local community about police work. The studies show that the Polish police do not cooperate enough with the community.

Keywords: community policing, cooperation, local community, community partner-ship, problem solving, zero tolerance, broken

windows