Czyny zabronione oraz godzące w bezpieczeństwo imprez masowych popełniane podczas rozgrywania meczów piłki nożnej (ebook)

2,99 

Opis

Streszczenie: W artykule zostały przedstawione wyniki badań przeprowadzonych w zakresie oceny bezpieczeństwa meczów piłki nożnej. Postawiono wówczas następującą hipotezę głównego problemu badawczego: Odpowiednie zarządzanie bezpieczeństwem poprzez identyfikacje zagrożeń, współpracę podmiotów oraz przestrzeganie wytycznych związanych z organizacją imprezy masowej pozwala na minimalizację występowania sytuacji niosących niepożądane skutki w postaci zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas meczów piłki nożnej. Wyniki badań zostały uzupełnione o zarys teoretyczny oraz praktyczny. Według autorów artykułu raport z przeprowadzonych badań powinien nawiązywać do praktycznego omówienia problemu. Zastosowany zabieg pozwala w sposób szczegółowy opisać skalę problemu, jakim jest w obecnych czasach zjawisko przestępczości stadionowej. 2W artykule został omówiony zarys historyczny zjawiska przestępczości stadionowej. Autorzy zaprezentowali charakterystyczne dla przestępczości stadionowej czyny zabronione dokonywane przez pseudokibiców piłkarskich. Zwrócono również uwagę na zapisy prawne, które penalizują odpowiedzialność karną za dokonanie czynów zabronionych. Nie ulega wątpliwości, że wartość dodatnią stanowią wyniki zaprezentowanych badań, które zostały przeprowadzone w 2017 r.

Słowa kluczowe: przestępczość, chuligaństwo stadionowe, imprezy masowe, stadion, piłka nożna

Abstract: The article presented corresponds with the results of the research, which were carried out to verify the research hypotheses presented in the master’s thesis. Supported at the Department of Homeland Security at the Higher School of Police in Szczytno in 2017. The results of the research were supplemented with a theoretical and practical outline. According to the authors of the article, the report on the research should closely correspond to the practical discussion of the problem. The applied treatment allows to describe in detail the scale of the problem that stadium crime is nowadays. The composition of the article consists of six parts. In the first part, the authors discussed the historical outline of the phenomenon of stadium crime. The next part was devoted to the characterization of prohibited acts committed by stadium hooligans during football matches. The third part presents the legal provisions contained in the Act on Safety of Mass Events which they subject to determine a criminal sanction for committing certain offenses. The next part present the results of the conducted research. The entire work closes the summary.

Keywords: crime, football hooligans, mass events, football area, football