Defensywa policji – zarys problematyki organizacyjno-kadrowej i szkoleniowej na szczeblu centralnym (ebook)

2,81 

Opis

Policja nr 2/2017
Opis produktu:
Streszczenie: Artykuł dotyczy problematyki kształtowania się struktury organizacyjnej Defensywy Policji Państwowej w dwudziestoleciu międzywojennym na szczeblu centralnych organów administracji państwowej z uwzględnieniem obsady kadrowej, kształtującej oblicze nowo powstającej służby. Ponadto poruszono tu problematykę szkolenia funkcjonariuszy specyficznego pionu Policji Państwowej, jakim była Defensywa, oraz drogę wypracowania modelu kształcenia nowych kadr przeznaczonych do wykonywania zadań charakterystycznych dla służb specjalnych.Słowa kluczowe: Policja Polityczna, Policja Państwowa, kontrwywiad, wywiad, wyszkolenie policyjneAbstract: The article refers to the problem of shaping the organizational structure of the political police in the Second Polish Republic at the level of central state administration, taking into account the staffing. In addition, the issues of the training of officers of the specific State Police division, such as political police, were discussed, as well as the way to develop a model of training new cadres dedicated to the tasks of the special services.

Keywords: political police, State Police, counterespionage, intelligence, police trening