Dochodzenie praw przez właścicieli lokali z tytułu niedopełnienia obowiązków przez administratora / Realization of the rights of owners of premises for failure to fullfill the administrator’s duties (ebook)

Dochodzenie praw przez właścicieli lokali z tytułu niedopełnienia obowiązków przez administratora / Realization of the rights of owners of premises for failure to fullfill the administrator’s duties (ebook)

2,99 

Opis

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji nr 3/2018

Streszczenie: W opracowaniu zaprezentowana została problematyka oceny prawnej zachowania administratora budynku, który nie dopełnia obowiązku udostępnienia dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej członkowi danej wspólnoty. Analiza skoncentrowana jest na kwestii prawnej oceny takich zdarzeń, a przede wszystkim na pytaniu: czy zachowanie administratora stanowi delikt cywilny, czy też powinno być kwalifikowane jako wykroczenie określone w art. 138 k.w.? Podjęte rozważania obejmują uregulowania: kodeksu wykroczeń, kodeksu cywilnego, ustawy o własności lokali oraz ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Z uwagi na brak ujednoliconych standardów dotyczących prawnej diagnozy tej kategorii zachowań, wnioski sformułowane w artykule mają stanowić przyczynek do dalszej, pogłębionej dyskusji naukowej.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność administratora, wykroczenie, delikt cywilny, własność lokali

Abstract: The study presents the problem of legal assessment of the behavior of the building administrator who does not fulfill the obligation to provide housing community documentation to a member of a given community. The analysis focuses on the legal assessment of such events, and above all on the question: is the administrator’s behavior a civil tort, or should it be classified as an offense specified in art. 138 of the Code of Petty Offences? The considered considerations include the provisions of: the Code of Petty Offenses, the Civil Code, the Act on Ownership of Premises and the Act on Competition and Consumer Protection. Due to the lack of unified standards regarding the legal diagnosis of this category of behaviors, the conclusions formulated in the article are to contribute to a further, in-depth scientific discussion.

Keywords: administrator’s liability, petty crime, civil tort, property of premises