Doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy zespołów medycznych Policji (ebook)

Doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy zespołów medycznych Policji (ebook)

2,99 

Opis

Streszczenie: Artykuł przedstawia inną formę doskonalenia zawodowego w Policji, jaką mogą być tzw. warsztaty. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zorganizowała w dniach 15-17 maja 2018 r. czwartą edycję warsztatów dla funkcjonariuszy pełniących służbę w zespołach medycznych Policji. Celem przedsięwzięcia zorganizowanego w ramach doskonalenia zawodowego centralnego było podniesienie poziomu umiejętności udzielania pomocy medycznej przez policjantów zespołów medycznych oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji w zakresie przygotowania do zabezpieczenia akcji i operacji policyjnych. W trakcie warsztatów uczestnicy brali udział w wykładach dotyczących niesienia pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, po których realizowali zajęcia praktyczne polegające na doskonaleniu umiejętności związanych z niesieniem pomocy poszkodowanym.

Słowa kluczowe: zespół medyczny, doskonalenie zawodowe, Policja

Abstract: The article presents a different form of professional training in the Police, the so-called workshops. The Police College in Szczytno organized on May 15-17, 2018, the fourth edition of the workshops for officers serving in the Police medical teams. The aim of the undertaking organized as part of central professional training was to increase the level of medical assistance skills provided by police officers of medical units of the Police Units and Independent Prevention Units, as part of preparation for securing police operations and operations. During the workshops, the participants listened to lectures on helping people who were in a state of emergency health risk, after which they carried out practical classes involving the improvement of skills related to helping the victims.

Keywords: medical team, further training, Police