Działania antyterrorystyczne w świetle ustawy o działaniach antyterrorystycznych (ebook)

Działania antyterrorystyczne w świetle ustawy o działaniach antyterrorystycznych (ebook)

1,28 

Policja nr 1/2017

Opis

Opis produktu:

Streszczenie: Terroryzm obecnie jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń życia, zdrowia ludzi na całym świecie oraz powoduje zaburzenie poczucia bezpieczeństwa, które należy do elementarnej potrzeby człowieka. Polska jako kraj będący w strukturach NATO oraz członkiem Unii Europejskiej, reprezentujący wartości świata zachodu jest realnie zagrożony działalnością grup terrorystycznych. Obecnie podstawowym aktem prawnym regulującym prowadzenie działań antyterrorystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ustawa z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych. Z uwagi na istotę oraz znaczenie prowadzenia działań antyterrorystycznych dla zapewnienie bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zasadne wydaje się utrwalanie mechanizmów zapobiegania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym, przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli, reagowania w przypadku ich wystąpienia oraz usuwania powstałych skutków, w tym odtwarzania zasobów przeznaczonych do reagowania na nie.

Słowa kluczowe: terroryzm, antyterrorystyczne, działania, zapobieżenie, reagowanie, współpraca

Abstract: At the moment terrorism is one of the most serious threats to the life and health of people worldwide and causes the disorder in the sense of security, which is one of the basic human needs. Poland as a country which is in the NATO structures and European Union member, representing the values of the western world is at risk from the activities of terrorist groups. Currently, the basic legal act which regulates conducting anti-terrorist operations in the territory of Poland is The act of 10th June 2016 On anti-terrorist operations.

Keywords: Terrorism, anti-terrorist, activities, prevention, response, collaboration