Edukacja funkcjonariuszy pionu cudzoziemskiego Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w reakcjina dynamicznie zmieniającą się sytuację migracyjną i prawną (ebook)

3,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Artykuł stanowi próbę przybliżenia zytelnikowi przygotowania się, zwłaszcza Śląskiego Oddziału Straży Granicznej (dalej jako: ŚOSG), do intensywnej realizacji zadań w szeroko rozumianym obszarze migracyjnym. W jego treści odniesiono się do wdrożonego w Straży Granicznej systemu szkolenia oraz zwrócono uwagę na jego aspekt praktyczny, w tym na rozwiązania funkcjonujące w ŚOSG. Opisano najważniejsze regulacje prawne, również niektóre z tycho charakterze wewnętrznym, które determinują przygotowania pionu cudzoziemskiego formacji do samodzielnej realizacji zadań z obszaru migracyjnego. Ukazano zmiany organizacyjne związane z wyodrębnieniem pionu dedykowanego do koordynacji i realizacji zadań w obszarze migracyjnym. Biorąc pod uwagę, że proces edukacyjny był determinowany dynamicznie zmieniającą się sytuacją migracyjną w Europie, dosyć szeroko odniesionosię do tego zagadnienia, zestawiając je z przedstawioną w tych samych przedziałach czasowych sytuacją migracyjną w Polsce, w tym w rejonie służbowej odpowiedzialności ŚOSG (województwo śląskie i opolskie). Jednocześnie opisano aktualne zagrożenia migracyjne i efekty działań wyszkolonych funkcjonariuszy pionu cudzoziemskiego ŚOSG.

Słowa kluczowe: Straż Graniczna, Śląski Oddział Straży Granicznej, migracja, sytuacja migracyjna, nielegalna migracja, edukacja, system szkolenia, regulacje prawne, pion do spraw cudzoziemców, ustawa o cudzoziemcach

Summary: The article is an attempt to bring the reader closer to the concept of the Polish Border Guard, in particular the Silesian Border Guard Regional Unit (hereinafter referred to as: SBGRU), taking preparatory measures to undertake intensifi ed task completion within the broadly defined field of migration. The article refers to the training system implemented by the Polish Border Guard, focusing on its practical aspect including the solutions being applied and being in place in the SBGRU. The article presents the most relevant regulations, including some regulations internal in nature which determine preparatory measures undertaken by the Unit Foreigners’ Section, aimed at independent implementation of migration-related tasks. The article presents organizational changes related to isolating a Border Guard section dedicated to coordination and implementation of migration-related tasks. Bearing in mind the fact, that the training process was determined by the dynamically changing migration situation in Eutrope, the issue was addressed very broadly. The migration situation in Europe was collated with the migration situation in Poland presented within the same time intervals, including the situation within the area of the SBGRU responsibility (the Opolskie Province and the Silesian Province). The article also presents the current migration threats and the effects of activities undertaken by the trained offi cers of the Foreigners’ Section of the SGBRU.

Keywords: Border Guard, the Silesian Border Guard Regional Unit, migration, migration situation, illegal migration, education, training system, legal regulations, Foreigners’s Section, the act on foreigners