Efektywność pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych przez pryzmat obsady na stanowisku kierowania w jednostce organizacyjnej Policji i obowiązków wynikających z karty opisu stanowiska pracy (ebook)

Efektywność pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych przez pryzmat obsady na stanowisku kierowania w jednostce organizacyjnej Policji i obowiązków wynikających z karty opisu stanowiska pracy (ebook)

2,99 

Opis

Policja nr 4/2017

Opis produktu:

Streszczenie: W oparciu o opisy wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych na terenie kraju oraz wnioski, które należałoby wyciągnąć w celu wyeliminowania nieprawidłowości w sposobie pełnienia służby, autor wysnuwa dygresję dotyczącą należytej obsady stanowiska kierowania. Przedstawione zostały zadania pomocnika dyżurnego, ściśle wynikające z zarządzenia nr 1173 komendanta głównego Policji w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji, w kontekście obowiązków zawartych w zarządzeniu nr 130 komendanta głównego Policji z 7 sierpnia 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. Autor pochyla się nad problemami, z jakimi borykają się policjanci na co dzień pełniący służbę na ,,dyżurce? i w PdOZ. Przez pryzmat różnorodności zadań spoczywających na zastępcy i pomocniku dyżurnego zaprezentowany został model działania, który w znaczny sposób usprawniłyby pracę w jednostce Policji. Wskazuje on na rozwiązanie polegające na wdrożeniu modelu trzyosobowej i etatowej obsady na stanowisku kierowania. Spowodowałoby to sytuację, kiedy pomocnik dyżurnego mógłby skoncentrować się na sprawowaniu właściwego nadzoru nad osobami umieszczonymi w PdOZ. Poruszana tematyka wskazuje na potrzebę zmian w strukturze funkcjonowania obsady stanowiska kierowania, w sytuacji gdy w jednostce znajduje się PdOZ. To wszystko skłania ku refleksji nad wypracowaniem pewnych standardów w pracy służby dyżurnej. Publikacja zawiera przykładowy wzór karty opisu stanowiska pracy dla pomocnika dyżurnego.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie dziedziną bezpieczeństwa wewnętrznego, zarządzanie zasobami ludzkimi, służba dyżurna, prewencja, pomieszczenia dla osób zatrzymanych, profos

Abstract: Based on the description of extraordinary events in the Detention Centres in the country  and the conclusions that should be drawn into eliminate irregularities in the way of performing service in this place, the author digs out a digression on the proper cast of duty service. The article shows duty officer?s assistant?s tasks depicted in the Directive no. 1173 on duty service of organisational units of the Police, in the context of the obligations contained in the Directive no. 130 on methods and forms of performing tasks who have been detained or brought to detention centres in state of intoxication and placed there until sober. The author gives the attention to the problems, that police officers face on duty in the control room and detention centre, hereinafter referred to as ?D.C.? Through the prism of diversity of jobs resting on  deputy of duty officer and duty officer?s assistant is shown model, which would greatly improve the work of the Police unit. It points to the solution of implementing a three ? person staffing model of duty service. It would create situation, when duty officer?s assistant could focus on proper supervision over people placed in ,,D.C.??. The discussed topic points to the need for changes in the structure of the cast of duty service, when ,,D.C? is in the unit. This all leads to reflection on the development of certain standards in the work of the duty staff. The publication includes a model designation of the job description sheet for the duty assistant.

Keywords: security and public order, management of internal security institutions, human resources, duty service, prevention, detention room, custudy officer