Efektywność policjantów w interwencjach (ebook)

3,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest nie tylko konstytucyjnym obowiązkiem i politycznym celem państwa, ale też priorytetowym zadaniem Policji, jako formacji mundurowej stojącej na najwyższym szczeblu przestrzegania prawa, których nadrzędną służbą jest dbanie o spokój i ochronę ludności przed wynikającymi zagrożeniami, ochrona mienia oraz wszelkich dóbr chronionych prawem. W związku z tym, że zagrożeń tych nie można całkowicie wyeliminować, na państwie spoczywa obowiązek właściwego przygotowania działalności służb w celu zminimalizowania skutków niebezpieczeństw. Policjant, aby mógł rzetelnie wykonywać swoje obowiązki, powinien charakteryzować się ponadprzeciętnymi predyspozycjami psychofizycznymi oraz wysokimi wskaźnikami morfofunkcjonalnymi jako podstawowymi czynnikami determinującymi jego zdolność do podejmowania i realizowania działań interwencyjnych na rzecz bezpieczeństwa. Na efektywność pracy każdego policjanta składa się sprawność i skuteczność działania, bezpieczeństwo, przeciwdziałanie zagrożeniom oraz wyszkolenie specjalne. Dlatego w tym zakresie powinny znaleźć się umiejętności posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego (adekwatnie do zaistniałego zagrożenia) oraz zdolność stosowania odpowiednich działań taktycznych, a także skutecznych technik interwencyjnych. Do głównych celów artykułu należy zaliczyć przedstawienie oraz charakterystykę istotnych czynników warunkujących wysoką efektywność pracy policjantów podczas podejmowania i realizowania czynności interwencyjnych na rzecz bezpieczeństwa osobistego.

Słowa kluczowe: efektywność, skuteczność, bezpieczeństwo osobiste, wyszkolenie specjalne, Policja

Summary: Ensuring public safety and order, is not only a constitutional duty and a political goal of state, but also the priority task of Police as a uniformed formation, which stands at the highest level of law enforcement, and of which fundamental to take care of the peace and protectthe population from resulting threats, protection of property and all goods secured by law. Due to the fact that these risks cannot be completely eliminated, the State is responsible for proper preparation of business services in order to minimize their effects. In order to perform duties professionally, a police officer’should have above-average psychophysical predisposition and high levels of morphofunctional indicators, as the fundamental factors determining his ability to make and implement interventions for security. Within this range should be the ability to use coercive measures, adequate to an imminent danger and the ability to use appropriate tactics as well as effective intervention techniques for security. The ffectiveness of each policeman’s work consists of efficiency and effectiveness, safety, counteracting threats and special training. Therefore, in this area should be able to use the means of direct coercion (adequately to the existing threat) and the ability to apply appropriate tactics of action, as well as effective intervention techniques. The aim of the article is to present and characterize important factors conditioning high efficiency of policemen during taking up and carrying out intervention activities for personal safety.

Keywords: efficiency, effectiveness, personal safety, special training, police