Funkcjonowanie programu powszechnego dostępu do defibrylacji (PAD) w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (ebook)

2,99 

Opis

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie funkcjonowania w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie programu powszechnego dostępu do defibrylacji (PAD) i jego wpływu na bezpieczeństwo osób przebywających na terenie kompleksu budynków uczelni. Z informacji przekazywanych przez Europejską Radę Resuscytacji wynika, że rocznie w Europie dochodzi do kilkuset tysięcy przypadków nagłego zatrzymania krążenia. W takich sytuacjach tylko natychmiastowa pomoc w postaci resuscytacji krążeniowo-oddechowej może uratować ludzkie życie. Wskaźnik przeżycia znacząco wzrasta, jeżeli w trakcie resuscytacji zostanie zastosowany automatyczny defibrylator zewnętrzny. Dostępność na terenie kompleksu budynków WSPol 3 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, a także odpowiednio przygotowany do udzielania pierwszej pomocy personel mogą być gwarantem skutecznego niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zatrzymania krążenia.

Słowa kluczowe: Policja, PAD, defibrylacja, resuscytacja

Abstract: The purpose of the articles is to present the operation at the Police Academy in Szczytno of the universal access to defibrillation (PAD) program and its impact on the safety of persons residing in the university’s building complex. According to the information provided by the European Resuscitation Council, hundreds of thousands of circulatory arrests occur annually in Europe. In this case, only immediate assistance in the form of cardiopulmonary resuscitation can save human life. The survival rate increases significantly if an automatic external defibrillator is used during resuscitation. Availability of 3 automatic external defibrillators in the building complex of the Police Academy in Szczytno, as well as personnel adequately trained to provide first aid, may be a guarantee of effective assistance for persons in a state of sudden cardiac arrest.

Keywords: police, PAD, defibrillation, resuscitation