Geneza i istota samorządu terytorialnego jako determinanta bezpieczeństwa społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie wybranych państw UE (ebook)

Geneza i istota samorządu terytorialnego jako determinanta bezpieczeństwa społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie wybranych państw UE (ebook)

4,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Samorząd terytorialny jest formą zdecentralizowanej władzy publicznej. Funkcjonuje we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Jego istnienie jest gwarantem demokratycznego państwa prawnego, a tym samym trwałości społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki samorządowi terytorialnemu następuje uspołecznianie władzy publicznej. Ponadto wyposaża on społeczności lokalne w prawo do kierowania zasadniczą częścią spraw publicznych w interesie mieszkańców. Opracowanie jest próbą ukazania istoty samorządu terytorialnego w ujęciu trwałości demokratycznego państwa prawnego, w tym bezpieczeństwa społeczeństwa obywatelskiego. Badanie genezy samorządu terytorialnego zostało przeprowadzone na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej, z wykorzystaniem dostępnej literatury przedmiotu, szczególnieregulacji prawnych przyjętych w państwach stanowiących obszar rozważań naukowych.

Słowa kluczowe: podział terytorialny, państwo, demokracja, bezpieczeństwo, obywatel

Summary: Territorial self-government is a form of decentralized public authority. It operates in all European Union countries. Its existence is the guarantor of a democratic state of law, and thus the permanence of civil society. Thanks to territorial self-government, the socialization of public authorities is possible. In addition, it gives local communities the right to govern the essential part of public affairs being in the interests of the residents. This study is an attempt to show the essence of territorial self-government in terms of the permanence of a democratic state ruled by law, including the security of civil society. The study of the origin of territorial self-government was carried out on the example of selected European Union countries, using the available literature on the subject, especially legal regulations adopted in countries constituting the area of scientifi c investigation.

Keywords: territorial division, state, democracy, security, citizen