Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 28 października 2016 r., sygn. V KK 258/16-dotycząca potraktowania placu budowy jako miejsca ruchu drogowego (,,Prokuratura i Prawo”- wkładka 2016, nr 12, s.5) (ebook)

3,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Autor w formie glosy aprobującej komentuje tezę postanowienia Sądu Najwyższego z 28 października 2016 r. w sprawie o sygnaturze V KK 258/16 wskazującą, że pomimo faktu poruszania się po terenie budowy pojazdów w sposób reglamentowany i dopuszczenia do jazdy po nim wyłącznie określonych, upoważnionych do tego osób, to z uwagi na powierzchnię terenu budowy, liczbę poruszających się po niej pojazdów oraz konieczność zapewnienia sprawnej i bezpiecznej organizacji ruchu, bezsprzecznie stwierdzić należało, że obowiązywały na nim reguły ruchu drogowego.

Słowa kluczowe: przestępstwo drogowe, ruch lądowy, plac budowy, budowa, pojazd

Summary: The article present a commentary approving the position of the Supreme Court stated in its order of 28 October 2016., Ref. No. V KK 258/16 that the entrance to the building site, despite the fact that getting around was actually regulated and allowed to only specifi c, authorized persons, due to the surface area of the building site, the number of vehicles moving along it, and the need to ensure smooth and safe organization of the traffic, it was undoubtedly necessary to state that the rules of traffi c were in force.

Keywords: Traffi c offence, land traffic, building site, building, vehicle