Gra operacyjna, kombinacja operacyjna i dezinformacja jako metody pracy operacyjnej (ebook)

3,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Zdarza się, że policjanci, w tym słuchacze kursów specjalistycznych, relacjonując przebieg wykonywanych czynności operacyjno-rozpoznawczych, posługiwali się określeniem „gra operacyjna”. Z ich wypowiedzi wynikało, że zupełnie błędnie używali tego pojęcia, nie rozumiejąc przy tym istoty kombinacji operacyjnej. Literatura i materiały prasowe dotyczące dramatycznych relacji policjantów, którzy posługiwali się pojęciami gry operacyjnej i dezinformacji, pogłębiają istniejący zamęt pojęciowy. Tymczasem używane przez nich określenia „gra operacyjna” i „dezinformacja” były po prostu kolokwializmami, a celem autorów i ich rozmówców nie było definiowanie tych pojęć. Aby w przyszłości używano ich we właściwy sposób, należy wyjaśnić ich rzeczywiste znaczenie. W artykule opisano, czym jest kombinacja operacyjna i gra operacyjna, wskazując przy tym potrzebę ponownego zdefiniowania kombinacji operacyjnej w zarządzeniu pf-634 komendanta głównego Policji w sprawie metod i form wykonywania przez Policję czynności operacyjno rozpoznawczych. Omówiono również, na czym polega dezinformacja, będąca jednym z celów kombinacji operacyjnej. Wskazano, czym różnią się kombinacja operacyjna i gra operacyjna oraz w jakich okolicznościach i w jaki sposób te metody pracy operacyjnej mogą być ze sobą powiązane. W podsumowaniu autor sugeruje, aby – w oczekiwaniu na zmiany ustawowe – wskazać obowiązujące reguły postępowania, dokonując uregulowań na poziomie przepisów wewnętrznych poprzez zebranie rozproszonych przepisów oraz ich interpretacji.

Słowa kluczowe: czynności operacyjno-rozpoznawcze, kombinacja operacyjna, gra operacyjna, dezinformacja, policjant obsługuj ący osobowe źródło informacji, osobowe źródło informacji

Summary: It occurs that Police officers, including those attending specialisation courses, whilst reporting the proces of implementation of operational and reconnaissance actions use a term „operational game”. This indicates they misinterpret this notion and do not comprehend the essence of operational combination. Literature and press releases covering dramatic stories of police officers who use the aforementioned terms contribute to confusion. What is more, the notions „operational game” and „disinformation” are simply colloquialisms and their authors as well as users did not intend to define them. If they are to be used correctly in thefuture their meaning has to be fully and properly exp lained. The article describes what operational combinationand operational game are and points at the need of redefining these notions in the regulation pf – 634 of the Police Headquarters concerning methods and forms of realising operational and reconnaissance actions. Furthermore, it discusses the nature of disinformation as one of the aims of operational combination and indicates the differences between operational game and operational combination explaining in what circumstances and ways these operational methods can be linked with each other. In the conclusion the author suggests that whilst waiting for legislative amendments the existing code of practice should be urgently stated, regulated on the internal level through gathering provisions and interpreting them.

Keywords: Intelligence gathering, Operational combination, Operational game,Disinformation, Informant handler, Police informa nt (human source, Confi dental Informant – USA)