Identyfikowanie osoby na podstawie mowy. Wybrane determinanty /Identifying a person based on speech. Selected determinants (ebook)

2,99 

Opis

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji nr 3/2018

Streszczenie: Język jest obecny we wszystkich dziedzinach naszego życia, jest immanentną częścią naszej natury. Analiza tego, jak mówimy, może dać odpowiedź na pytanie o to, kim jesteśmy. Identyfikacja osoby na podstawie mowy jest przydatna m.in. w kryminalistyce do rzetelnej oceny kwestii winy i niewinności.

Słowa kluczowe: lingwistyka kryminalistyczna, identyfikacja, język, mowa

Abstract: Language is present in all areas of our live, it is an immanent part of our nature. An analysis of how we speak can give an answer to the question of who we are. The person identification based on speech is useful, among others in forensics to thoroughly assess the issue of guilt and innocence.

Keywords: forensic linguistics, identyfication, language, spoken language