Infrastruktura krytyczna i jejochrona w polskich unormowaniach prawnych (ebook)

3,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Pojęcia ,,infrastruktura rytyczna”, ,,ochrona infrastruktury krytycznej”, a także wykaz systemów infrastruktury krytycznej – w przyjętych w Polsce aktach prawnych i opracowywanych procedurach – zaczęły funkcjonować od 2007 r. Stało się to z chwilą wejścia w życie ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. W Polsce wiodącą rolę w polityce ochrony infrastruktury krytycznej spełnia administracja publiczna. Przeprowadzone analizy elementów uznawanych za kluczowe dla bezpieczeństwa państwa wskazują jednak, że znaczna ich część należy do prywatnych właścicieli. Fakt ten wymusza potrzebę większego zaangażowania w działania ochronne również podmioty należące do sektora prywatnego.

Słowa kluczowe: infrastruktura krytyczna, ochrona infrastruktury krytycznej, administracja publiczna, przedsiębiorcy

Summary: The terms ,,critical infrastructure”, ,,critical infrastructure protection” as well as the list of critical infrastructure systems – in the legal acts and procedures developed in Poland – began to operate from 2007. This happened when the law on crisis management came into force. In Poland, the public administration plays the leading role in the policy of critical infrastructure protection. Analyzes of elements considered to be crucial for the security of the state, however, indicate that a signifi cant part of them belongs to private owners. This fact forces the need for greater involvement in the protection activities of entities belonging to the private sector.

Keywords: critical infrastructure, protection of critical infrastructure, public administration, entrepreneurs