Instytucja kontrolowanej dostawy w polskim systemie prawnym. Wnioski z praktycznego stosowania (ebook)

Instytucja kontrolowanej dostawy w polskim systemie prawnym. Wnioski z praktycznego stosowania (ebook)

2,81 

Opis

Policja nr 2/2017
Opis produktu:
Streszczenie: Instytucja kontrolowanej dostawy funkcjonuje w polskim systemie prawnym od ponad 20 lat. Jest metodą stosowaną przez praktycznie wszystkie służby policyjne na świecie w walce z międzynarodowymi strukturami przestępczości zorganizowanej, mafijnej. Dzięki zastosowaniu kontrolowanej dostawy służby policyjne USA, Europy, Ameryki Południowej już w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia zaczęły odnosić znaczące sukcesy w walce z grupami przestępczymi zajmującymi się przemytem, zwłaszcza narkotyków, broni. W modelu prawnym obowiązującym w naszym kraju kontrolowana dostawa jest czynnością operacyjno-rozpoznawczą, która może być stosowana przed formalnym wszczęciem postępowania karnego. Nadzór nad jej stosowaniem sprawuje ex ante prokurator. Jest to jedna z najbardziej złożonych metod pracy operacyjnej, wymagająca od służb policyjnych profesjonalizmu, doświadczenia, umiejętności łączenia różnych technik i metod pracy operacyjnej. Praktyka ostatnich ponad 20 lat stosowania tej instytucji dowiodła jej skuteczności i przydatności w zwalczaniu przestępczości również w naszym kraju. Polskie służby policyjne uczestniczyły z powodzeniem w wielu operacjach, zwłaszcza antynarkotykowych, współpracując z wiodącymi, międzynarodowymi agencjami, takimi jak DEA czy BKA. Jednocześnie minione lata stosowania jej w praktyce przyniosły szereg uwag i wniosków o charakterze de lege ferenda, co zawarto w niniejszych rozważaniach.Słowa kluczowe: kontrolowana dostawa, Policja, służby specjalne, operacja specjalna, oficer pod przykryciem, przemyt narkotyków, przestępczość zorganizowanaAbstract: The institution of controlled delivery has been operating in the Polish legal system for more than 20 years. It is a method used by practically all the police services in the world in the fight against international organized crime, mafia. Thanks to the controlled delivery of US, European and South American police services as early as the 1970s and ?80s, they have been very successful with counteracting smuggling groups, particularly drugs and guns. Under the legal model in force in our country, controlled delivery is the form an operational activity that can be applied before the formal initiation of criminal proceedings. Supervision of using of that method police activity is the field of ex ante public prosecutor responsibility. It is one of the most complex operating methods, requiring police professionalism, experience, skills in combining different techniques and operational methods. The practice of the last 20 years of applying this institution has proven its effectiveness and usefulness in the fight against organize crime also in our country. Polish police services have been successful in a number of operations, particularly drug dealing, working with leading international agencies such as DEA and BKA. At the same time, the past years of its application in practice have resulted in a number of remarks and de lege ferenda proposals, as contained in these considerations.

Keywords: Controlled delivery, police, special services, sting operation, undercover agent, drugs trafficking, organized crime