Kara pieniężna za usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości (ebook)

Kara pieniężna za usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości (ebook)

2,13 

Opis

Opis produktu:

Streszczenie. Opracowanie ma na celu omówienie problematyki kary pieniężnej za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia. Na wstępie zasygnalizowano związki ochrony środowiska z ochroną przyrody. Następnie zaprezentowano podstawowe zagadnienia związane z odpowiedzialnością administracyjną i sankcjami administracyjnymi. Przedstawiono szczegółowo wysokości opłat administracyjnych za usuwanie drzew i krzewów stanowiące podstawę do naliczania kar pieniężnych. Część opracowania stanowi omówienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego wydanego w wyniku pięciu skarg konstytucyjnych. Skargi wnosiły o zbadanie zgodności z Konstytucją regulacji zawartych w ustawie o ochronie środowiska w odniesieniu do obligatoryjnego wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie, bez zezwolenia właściwego organu administracji, drzewa, bez względu na okoliczności faktyczne sprawy i w obligatoryjnej wysokości. Ponadto przedstawiono kierunek zmian w ustawodawstwie wskutek wyroku Trybunału.

Słowa kluczowe: kara pieniężna, ochrona przyrody, sankcja administracyjna, tereny zieleni, usuwanie drzew i krzewów, zadrzewienie