Karne i kryminologiczne aspekty posiadania marihuany i amfetaminy w Polsce – ujęcie teoretyczne i praktyczne (ebook)

3,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Posiadanie środków odurzających w myśl obecnie obowiązujących przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomani stanowi przestępstwo. Pierwszym krajem, który kryminalizował posiadanie takich środków, były Stany Zjednoczone Ameryki. W Polsce proces kryminalizacji rozpoczął się w latach 20. XX w. – 22 czerwca 1923 r. wprowadzona została ustawa w przedmiocie substancji i przetworów odurzających, co zapoczątkowało prohibicyjny stosunek do środków odurzających, który obowiązuje do dzisiaj. W artykule poruszony został temat posiadania dwóch najczęściej ujawnianych przez organy ścigania środków narkotykowych, którymi są marihuana i amfetamina, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. Z jednej strony wyjaśniona została kwestia posiadania środków zabronionych przez polskie prawo oraz przedstawiony został ich wpływ na organizm człowieka, natomiast z drugiej strony opisana została działalność organów ścigania dotycząca ujawniania i wyglądu miejsc, w których dochodzi do produkcji wspomnianych substancji odurzających.

Słowa kluczowe: przestępczość, marihuana, amfetamina, posiadanie, narkomania

Summary: Possessing intoxicants under the current provisions of the Act on counteracting drug addicts is a crime. The fi rst country to criminalize the possession of such funds was the United States of America. In Poland, the process of criminalization began in the 1920s – on 22 June 1923, the Act on Substance and Narcotic Drugs was introduced, which triggered the prohibitive attitude to narcotic drugs, which continues to this day. The article discusses the topic of having two drugs most commonly disclosed by law enforcement agencies, which are marijuana and amphetamine, both in theoretical and practical terms. On the one hand, the issue of possession of measures prohibited by Polish law has been clarified and their impact on the human body has been presented, while on the other hand law enforcement agencies have been described concerning the disclosure and appearance of places where these narcotic substances are manufactured.

Keywords: crime, marijuana, amphetamine, possess, drug addiction