Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną. Teoria i praktyka (ebook)

12,81 

Symbol: 76-0618
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Redakcja naukowa: Barbara Lubas, Dominik Hryszkiewicz, Małgorzata Borowik

Opis

Opis produktu:

Format: B5

Oprawa: twarda

Stron: 284

===========================

Spis treści

 

Barbara Lubas, Dominik Hryszkiewicz, Małgorzata Borowik
Wstęp/Introduction

Informacje o autorach/Informations about authors

 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA
Rola instytucji publicznych w zapewnieniu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa

 

 

Zbigniew Klimiuk
Rozdział I
Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski na przykładzie działalności Banku Gospodarstwa Krajowego i jego roli w finansowaniu inwestycji w okresie międzywojennym (1918-1939)
/ Economic security of Poland as an example of the activity of Bank Gospodarstwa Krajowego and its role in finance investments in the interwar period (1918-1939)

 

Dariusz Ćwikowski
Rozdział II
Rola kontroli skarbowej w zapewnieniu bezpieczeństwa finansów państwa w kontekście wzrostu przestępczości podatkowej w Polsce
/ The role of fiscal control in ensuring the safety of State finances in the context of the increase in the tax crime in Poland

 

 

CZĘŚĆ DRUGA
Finansowo-prawne aspekty funkcjonowania podmiotów publicznych

Artur Lis
Rozdział I
Od transformacji do europeizacji – zasady prawa administracyjnego
/ From the Transformation to the Europeanization – rules of the administrative law

 

Dorota Tokarska
Rozdział II
Rachunkowość zarządcza w administracji publicznej – wybrane aspekty
/ Management accounting in the public sector – selected aspects

 

Piotr Sołtyk
Rozdział III
Audyt wewnętrzny w ocenie systemu kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia / Internal audit in the assessment of the system of the managerial control in the local self-government unit – chosen issues

 

Piotr Modzelewski
Rozdział IV
Pomiar efektywności i interpretacja wyników w budżecie zadaniowym / Efficiency measurement and interpretation of results in activity-based budget

 

Halina Świeboda
Rozdział V
Zarządzanie ryzykiem jako system monitoringu poziomu mierników w budżecie zadaniowym / Risk management as measures monitoring system in performance budgeting

 

 

CZĘŚĆ TRZECIA
Koncepcje i metody usprawnienia procesów zarządzania

 

Barbara Lubas
Rozdział I
Zarządzanie jakością w administracji publicznej / The Quality Management in public administration

 

Dominik Hryszkiewicz
Rozdział II
Rola interesariuszy w procesie projektowania strategii współczesnych organizacji / Role of stakeholders in the process of designing the strategy of contemporary organizations

 

Beata Piasny
Rozdział III
Doskonalenie organizacji publicznych na podstawie Wspólnej Metody Oceny (ang. Common Assessment Framework – CAF) / Improvement of public organizations on the basis of the Common Assessment Framework (CAF)

 

CZĘŚĆ CZWARTA
Sprawność i efektywność zarządzania w administracji samorządowej

 

Anna Wasiluk
Rozdział I
Zaufanie a współpraca pomiędzy podmiotami gospodarczymi a instytucjami samorządowymi
/ The confidence but the cooperation between business entities and self-government institutions

 

Andrzej Daniluk
Rozdział II
Budowa zaufania do instytucji samorządowych w procesie poprawy ich funkcjonowania / 
Structure of trusting to local self-government institutions in the process of the improvement in their functioning

 

Jacek Krysiak
Rozdział III
Kryteria doboru kandydatów do służby w Policji jako istotny czynnik w procesie rekrutacji – w świetle badań własnych / Selection criteria of Police Recruit Candidates as the crucial factor in the Recruitment Process – in the light of own researches