Kompetencje zawodowe dzielnicowych (ebook)

2,99 

Opis

Streszczenie: W publikacji autorzy odnoszą się do pragmatyki służby dzielnicowego. Omówiono szeroki zakres zadań realizowanych przez dzielnicowych oraz oczekiwania związane ze służbą dzielnicowych zarówno ze strony przełożonych, jak też lokalnych społeczności. Autorzy przedstawiają zadania, jakie realizuje dzielnicowy. Ponadto odnoszą się do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jakie powinna posiadać osoba realizująca zadania na stanowisku dzielnicowego. Z dokonanej analizy wynika, że dzielnicowy powinien być wszechstronnie wykształcony zarówno w zakresie kwalifikacji ściśle zawodowych, jak i wiedzy ogólnej, w tym wiedzy o społeczeństwie. W kolejnej części publikacji omówiono zakres szkoleń zawodowych realizowanych w szkołach Policji. W szczególności odniesiono się do szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podejmowania czynności służbowych wobec nieletnich i małoletnich. Zwrócono uwagę także na treści wynikające ze szkolenia w zakresie problematyki profilaktyki społecznej. Szczegółowo omówiono zakres treści realizowanych w ramach dedykowanego wyłącznie dla dzielnicowych kursu specjalistycznego dla dzielnicowych. Konkluzją publikacji jest odniesienie się do adekwatności oferty szkoleniowej do potrzeb zgłaszanych przez dzielnicowych pełniących służbę w jednostkach terenowych Policji. Autorzy zwracają uwagę także na to, że kompetencje nabywane w trakcie szkoleń są również pochodną kwalifikacji prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz możliwości wymiany doświadczeń zawodowych przez uczestniczące w szkoleniach osoby.

Słowa kluczowe: dzielnicowy, policja, kompetencje, szkolenie, bezpieczeństwo

Abstract: In the publication, the authors refer to the pragmatics of the community service. The wide range of tasks carried out by the district constable and the expectations connected with the community services both from the superiors and local communities were discussed. The authors indicate the scope of tasks that district constable -specific implements. In addition, they refer to the knowledge, skills and social competences that a person performing tasks in a district office should have. The analysis shows that the district constable should be comprehensively educated both in terms of strictly professional qualifications as well as general knowledge, including knowledge about society. The next part of the publication discusses the scope of vocational training that is carried out in police schools. In particular, reference was made to training in the field of preventing domestic violence, and undertaking official activities for minors. Attention was also paid to the content resulting from the training in the field of social prevention. The scope of content that is implemented within the framework dedicated only to the district constable „specialist course for district constable” is discussed in detail. The content of the training was discussed and the scope of knowledge, skills and social competences that should be acquired by the listeners during the training. The conclusion of the publication is a reference to the adequacy of the training offer to the needs reported by district employees serving in the local police units. The authors also point out that the competences acquired during the training are also derived from the qualifications leading instructors and the possibility of exchanging professional experiences by the persons participating in the training.

Keywords: district constable, police, competences, training, security