,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” – efekty jej funkcjonowania w 2017 r. na przykładzie działalności policjantów województwa śląskiego (ebook)

4,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” to nowa innowacyjna aplikacja informatyczna, dzięki której obywatele mają wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa. Każdy z obywateli może teraz nanieść na tę mapę informację o zagrożeniu, które występuje na terenie, na którym żyje, mieszka, pracuje. Ta nowa wirtualna mapa jest wyrazem uspołecznienia działań Policji w zakresie kształtowania bezpieczeństwa, zwłaszcza lokalnego. To narzędzie, jakie otrzymała Policja weszło do praktyki policyjnej we wrześniu 2016 r. Pora więc na pierwsze podsumowania efektywności wykorzystania tejże mapy. Autor w artykule przedstawia efektywność wykorzystania tej nowej aplikacji przez Policję województwa śląskiego w 2017 r., oraz pokazuje, jak wyglądała reakcja Policji śląskiej na zgłoszenia obywateli o zagrożeniu z wykorzystaniem tego narzędzia. Ponadto celem autora jest pokazanie zasad i algorytmów związanych z funkcjonowaniem i wykorzystaniem mapy przez Policję oraz przedstawienie podstaw prawnych do działań Policji związanych z wykorzystaniem tej wirtualnej aplikacji.

Słowa kluczowe: Policja, bezpieczeństwo, zagrożenia, ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, podstawy prawne, efektywność Policji

Summary: The National Security Threat Map is a new innovative IT applicationthanks to which citizens have an impact on shaping security. Any citizen can now map information about threats existing in the area where he lives or works. This new ?virtual map? is an expression of involving public into policing, especially in the area of community policing. This tool was given to the Police in September 2016, so it?s a right time to summarize for the first time the effectiveness of using this ,,map”. The author of this article presents the effectiveness of using this application by the Police of the province Silesia in 2017, and shows the reaction of the Silesian Police at the citizens’ reports about threats with the use of this tool. Second aim of the author was to show principles and algorithms related to the functioning and use of the ,,map” by the Police, and to present the legal backgrounds for the Police activities related to the use of this virtual application.

Keywords: Police, security, threats, National Map of Security Threats, legal grounds, Police efficiency