Kryminalistyka w Rosji i Polsce

40,25 

Symbol: 76-0151-3

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Autorzy: Hanna Babińska, Grzegorz Ojcewicz

6 w magazynie

SKU: 76-0151-3 Kategoria:

Opis

Format: B5
Liczba stron: 222
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2013
ISBN: 978-83-7462-360-5
e-ISBN: 978-83-7462-361-2

 

 

1
Historia kryminalistyki
История криминалистики
1.1. Зарождение криминалистики
1.2. Криминалистика в царской России
1.3. Формирование криминалистики в послеоктябрьское время (1917–1941)
1.4. Послевоенный период (1945–1960) и социалистическая
криминалистика (1960–1990)
1.5. Российская криминалистика с 1991 года
1.6. Przesłanki powstania kryminalistyki jako nauki
1.7. „Ojcowie” kryminalistyki
1.8. Kartki z kalendarium kryminalistycznego
1.9. Kryminalistyka w Polsce
1.10. Bertillonage jako metoda identyfi kacji osób

 

 

2
Technika kryminalistyczna
Криминалистическая техника
2.1. Предмет криминалистической техники, её система и задачи
2.2. Специальные средства и методы криминалистической техники
2.3. Формы криминалистической фиксации
2.4. Криминалистическая фотография
2.5. Криминалистическая одорология и её значение для раскрытия
и расследования преступлений
2.6. Technika kryminalistyczna
2.7. Fotografi a kryminalistyczna
2.8. Osmologia
2.9. Biologia kryminalistyczna — badanie kodu DNA
2.10. Mechanoskopia

 

 

3
Taktyka kryminalistyczna
Криминалистическая тактика
3.1. Предмет криминалистической тактики, её система и задачи
3.2. Криминалистическая версия
3.3. Виды следственного осмотра
3.4. Общие положения тактики предъявления для опознания
3.5. Особенности допроса эксперта
3.6. Taktyka przesłuchania świadka
3.7. Świadek koronny
3.8. Świadek incognito (anonimowy)
3.9. Taktyka konfrontacji
3.10. Okazanie

 

 

4
Daktyloskopia
Дактилоскопия
4.1. Из истории дактилоскопии
4.2. Научный период в развитии дактилоскопии
4.3. Информационные признаки отпечатков пальцев
4.4. Другие подходы к сравнению отпечатков
4.5. Сканеры отпечатков пальцев
4.6. Pojęcie daktyloskopii
4.7. Właściwości linii papilarnych
4.8. Ujawnianie śladów daktyloskopijnych
4.9. Dermatoglify i minucje
4.10. Przypadek Franciski Rojas

 

 

5
Traseologia
Трасология
5.1. Трасология — криминалистическое учение о следах
5.2. Принципиальные положения, образующие основу трасологии
5.3. Идентификационные и диагностические задачи трасологии
5.4. Механизм образования следов
5.5. Следы орудий взлома и инструментов
5.6. Pojęcie traseologii i ichnogramu
5.7. Rodzaje śladów traseologicznych
5.8. Mechanizm powstawania śladów traseologicznych
5.9. Sposoby zabezpieczania technicznego śladów traseologicznych
5.10. Wnioskowanie na podstawie śladów traseologicznych

 

 

6
Oględziny miejsca zdarzenia
Осмотр места происшествия
6.1. Тактика осмотра места происшествия
6.2. Стадии осмотра места происшествия
6.3. Протокол осмотра места происшествия
6.4. Осмотр квартиры.
Из кинофильма «Место встречи изменить нельзя»
6.5. Порядок следственных действий при осмотре трупа
6.6. Pojęcie i podstawa prawna oględzin miejsca zdarzenia
6.7. Metody prowadzenia oględzin
6.8. Fazy oględzin miejsca
6.9. Dokumentacja oględzin miejsca
6.10. Kryminalistyczne zasady dokonywania oględzin

 

 

7
Fonoskopia
Фоноскопия
7.1. Основы идентификации человека по голосу
7.2. Научные основы криминалистической фонологии
7.3. Методы фоноскопии
7.4. Определение личных качеств человека по признакам устной речи
7.5. Автоматизированные методы анализа устной речи
7.6. Historia fonoskopii
7.7. Pojęcie fonoskopii i zakres badań
7.8. Pionierzy fonoskopii w Polsce i na świecie
7.9. Rodzaje badań fonoskopijnych
7.10. Podstawowe rodzaje nośników

 

 

8
Grafologia
Графология
8.1. Графология сегодня
8.2. Из истории почерковедения
8.3. Почерк и личность
8.4. Принципы почерковедения и почерковедческой экспертизы …….. 135
8.5. Общие признаки письменной речи и общие признаки почерка
8.6. Z historii grafologii
8.7. Pojęcie grafologii
8.8. Cechy rozróżniające pismo
8.9. Analiza pismoznawcza
8.10. Badanie pisma

 

 

9
Medycyna sądowa
Судебная медицина
9.1. Из истории судебной медицины
9.2. Основные разделы современной судебной медицины
9.3. Судебно-медицинская служба в России
9.4. Обязанности и права эксперта
9.5. Судебно-медицинская классификация смерти
9.6. Samouszkodzenia
9.7. Przechodzień jako ofi ara wypadku
9.8. Ślady biologiczne występujące w przypadku zgwałceń
9.9. Baza DNA
9.10. Znamiona śmierci biologicznej

 

 

10
Metodyka wykrywania zabójstw — w pytaniach
Методика расследования убийств — в вопросах
10.1. Расследование убийств
10.2. Wykrywanie zabójstw

 

 

11
Słownik polsko-rosyjski
Польско-русский словарь

 

 

12
Słownik rosyjsko-polski
Русско-польский словарь

 

 

13 Literatura podstawowa

Informacje dodatkowe

Waga 0,45 kg
ISBN

978-83-7462-360-5