Kształtowanie odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych (ebook)

Kształtowanie odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych (ebook)

4,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Odporność w społecznościach lokalnych powinna być budowana w oparciu o pozytywne cechy polityczne, ekonomiczne oraz społeczne. Pojęcie te koncentruje się na systemach społecznych, środkach wykorzystywanych przy realizacji czynności zapobiegawczych oraz koncepcji prowadzenia działań po wystąpieniu zagrożenia, które mają na celu zminimalizowanie strat. W niniejszym artykule poprzez odporność należy rozumieć zdolność społeczeństwa narażonego na zagrożenia do adaptacji do nowej sytuacji poprzez przeciwstawianie się lub wprowadzanie zmian w celu utrzymania akceptowanego poziomu egzystencji. Kształtowanie odporności na zagrożenia ma przede wszystkim na celu wzbudzić w społecznościach lokalnych zaangażowanie do działań ograniczających ryzyko wystąpienia zagrożenia.

Słowa kluczowe: zagrożenia, społeczność lokalna, odporność, kształtowanie odporności, zarządzanie kryzysowe

Summary: Resilience in local communities should be built on positive political, economic and social attributes. This concept focuses on social systems, measures to be taken in the implementation of preventive actions, and the concept of risk-taking, which aims to play down losses. In this article, resistance is the ability of a vulnerable population to adapt to a new situation by opposing or making changes in order to maintain an acceptable level of existence. The development of resistance to threats is primarily aimed at engaging local communities in engaging in mitigation activities.

Key words: threats, local community, resilience, resistance formation, crisis management