Kształtowanie się systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w II Rzeczypospolitej w latach 1918-1922 (ebook)

7,00 

Opis

Streszczenie. W artykule przedstawiono genezę systemu ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego u zarania II RP. Ukazano bariery i przeszkody w tym procesie. Stawanie się państwa polskiego ściśle wiązało się z tworzeniem poszczególnych instytucji ochrony porządku prawnego. Ten proces rozpoczął się jeszcze w okresie I wojny światowej, a zakończył się wraz ze stworzeniem podstaw konstytucyjnych, instytucjonalnych młodego państwa polskiego. Ze względu na militarne konflikty na rubieżach tworzonego państwa w artykule zaakcentowano rolę wojska w tworzeniu systemu bezpieczeństwa wewnętrznego.

Słowa kluczowe: państwo, sprawy wewnętrzne, bezpieczeństwo wewnętrzne, policja, służby specjalne

Abstract. The article presents the genesis of the system internal security at the dawn of the Second Republic. Shown barriers and obstacles in the process. Becoming a Polish state closely associated formation of individual institutions of law enforcement. This process began even in the time of World War I and ended with the creation of a constitutional basis, institutional, young Polish state . Due to military conflicts on the borders of the state created in the article highlights the role of the military in creating a system of internal security.

Keywords: state affairs, internal security, police, special services