Kształtowanie wizerunku w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne (ebook)

2,99 

Opis

Streszczenie: Dobry wizerunek w wielu aspektach pomaga w funkcjonowaniu organizacji, gdyż przynosi szereg różnych korzyści. Jednakowoż kształtowanie lub kreowanie wizerunku wymaga wielowymiarowych działań w różnych płaszczyznach. Działania te powinny mieć wymiar zarówno zewnętrzny, skierowany do interesariuszy, klientów Policji, jak i wewnętrzny – skierowany ku obecnym pracownikom. Wizerunek instytucji to jej obraz jako wyjątkowej organizacji. To promowanie wewnątrz oraz poza nią, jasnej wizji tego, co czyni ją niepowtarzalną. W przypadku Policji kluczowymi obszarami działań wizerunkowych powinny być objęte takie procesy, jak polityka personalna i zarządzania zasobami ludzkimi, wysoka jakość usług oferowanych społeczeństwu oraz odpowiednie zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Słowa kluczowe: wizerunek, zarządzanie jakością, Policja, zarządzanie zasobami ludzkimi

Abstract: Good image in many respects helps in the functioning of the organization, because it brings a variety of benefits. Although its formation or creation requires a multidimensional activities in different planes. These activities should have both an external dimension, addressed to stakeholders, customers, police and internal – facing current employees. The image of the institution is its image as a unique organization. In the case of the Police action key areas of image should be covered by such processes as personal politics and human resource management, high quality of services offered to the public and appropriate to provide public security and order.

Keywords: image, police, HR management, quality management