Kwalifikacja prawna zdarzeń drogowych (ebook)

Kwalifikacja prawna zdarzeń drogowych (ebook)

2,99 

Opis

Policja nr 4/2017
Opis produktu:
Streszczenie: Prawidłowa kwalifikacja prawna oraz nazewnictwo stosowane w odniesieniu do zdarzeń drogowych stanowi problem dla osób nie związanych ze środowiskiem zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego. W codziennym świecie, czy w środkach masowego przekazu bezustannie słyszy się takie określenia jak wypadek, kolizja, stłuczka. Wyrażania te stosowane są w sposób niezrozumiały i niezgodny z ich przeznaczeniem. Artykuł ma na celu wyjaśnienie terminów stosowanych w odniesienia do zdarzeń mających miejsce w ruchu drogowym oraz wskazanie różnic pomiędzy poszczególnymi rodzajami takowych zdarzeń drogowych. W poszczególnych rozdziałach zostaną omówione podstawy prawne zdarzeń drogowych, a także przypadki w których ustawowe znamiona czynu zabronionego nie zostaną spełnione. Celem dodatkowym jest przedstawienie w sposób uproszczony i przystępny poprawnej kwalifikacji prawnej, która niejednokrotnie dla młodych policjantów zajmujących się zagadnieniami związanym z bezpieczeństwem ruchu drogowym, a także obsługą zdarzeń drogowych stanowi problem w początkowych etapach służby w pionach ruchu drogowego. Artykuł powstał na podstawie obowiązujących przepisów prawa, literatury przedmiotu, dostępnego orzecznictwa polskich sądów, oficjalnych raportów Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, a także zawodowego doświadczenia autora.Słowa kluczowe: zdarzenia drogowe, kolizja drogowa, wypadek drogowy, kwalifikacja prawna zdarzeń drogowych, inne zdarzenia drogoweAbstract: The correct legal qualification and naming used in relation to traffic incidents is a problem for people who are not connected to the traffic safety environment. In eteryday worldor in mass media, words such as accident, collision, cullet are constantly used. These expressions are used in a way that is incomprehensible and incompatible with their purpose. The article aims to clarify the terms used in reference to events occurring in road traffic and to indicate the differences between particular types of such Road incidents. The individual chapters will discuss the legal basis of Road incidents, as well as cases in which the statutowy features of a prohibited act will not be met. The additional goal is to prezent in a simplified and accessible manner a correct legal qualification, chich is often a problem for young policemen dealing with issues related to Road safety as well as handling road traffic events in the in intial stages of service in the Traffic Divisions. The article was based on the applicable legal regulations, subject literature, available cases law of Polish courts, official reports of the Traffic Office of the Police Headquarters, as well as the author’s Professional experience.

Keywords: traffic incidents,road collision, traffic accident, legal qualification traffic incidents, other traffic incident