Legalizacja środków pochodnych konopi innych niż włókniste a zorganizowana przestępczość narkotykowa (ebook)

Legalizacja środków pochodnych konopi innych niż włókniste a zorganizowana przestępczość narkotykowa (ebook)

4,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Legalizacja stosowania w Polsce do celów medycznych pochodnych konopi innych niż włókniste zakończyła obowiązujący dotąd całkowityzakaz posiadania i obrotu tymi środkami. Jest to wprawdzie legalizacja ograniczona całym szeregiem wymogów dotyczących procedur medycznych, niemniej wpisuje się ona w ogólnoświatowy trend liberalizacji przepisów w tym obszarze. Przykładem tego jest legalizacja z 1 stycznia 2018 r. obrotu i posiadania marihuany do celów rekreacyjnych, jaka została wprowadzona w stanie Kalifornia w USA. Posiadanie marihuany, haszyszu, krzewów konopiinnych niż włókniste jest najczęściej występującym przestępstwem narkotykowym odnotowywanym w Polsce. Kwestią otwartą jest jak niewielka liberalizacja przepisów w zakresie możliwości korzystania z pochodnych konopi innych niż włókniste wpłynie na zagrożenie przestępczością narkotykową w Polsce. Według ocen europejskich organizacji monitorujących narkotyki i narkomanię przestępstwa związane z uprawą i posiadaniem marihuany i haszyszu oraz obrotem nimi są także najczęściej notowanymi przestępstwami narkotykowymi w Europie, z czego zorganizowane grupy przestępcze uczyniły sobie stałe i bardzo znaczne źródło dochodów. Podejmowane w kilku krajach próby liberalizacji przepisów odnoszą się jak na razie do środków o charakterze leczniczym i mają na celu przede wszystkim usprawnienie oraz większą efektywność działania służb zwalczających przestępczość narkotykową. W Stanach Zjednoczonych już od ponad 20 lat podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia przede wszystkim wpływu zorganizowanych grup przestępczych na rynek narkotyków miękkich. Zalegalizowano tam w wielu stanach posiadanie i obrót marihuaną i haszyszem zarówno dla celów medycznych, jak i rekreacyjnych. Prowadzone badania wskazują na istotne zmiany na nielegalnym rynku narkotyków miękkich, a przede wszystkim na jego ograniczenie, co wiąże się z pozbawieniem zorganizowanych grup przestępczych ogromnych dochodów, jakie czerpały z tego procederu. Poza pozytywnymi skutkami legalizacji marihuany i pochodnych dla celów medycznych i rekreacyjnych odnotowano także skutki negatywne, np. wzrost ich spożycia. Przed pracami nad dalszymi rozwiązaniami prawnymi w tym zakresie należy wziąć je pod uwagę i dokładnie na bieżąco analizować.

Słowa kluczowe: marihuana, haszysz, przestępczość zorganizowana, legalizacja, leczenie, rekreacja, skutki

Summary: Legalisation of medical use of some canabis products altered previous total prohibition of possessing and trafficking in such substances. Although legalisation is limited by an array of legal requirements concerning medical procedures, nevertheless it can be seen as a part of worldwide trend of liberalisation of rules concerning this area. One of the most vivid example of said trend is legalisation as of  01.01.2018 of recreational marihuana possessing and trafficking in California, USA. Possessing of marijuana, hashish, and marijuana hemps is the most often occurring drug offence in Poland.  The question, how limited liberalisation of the law concerning using of cannabis products will affect the level of drug crime risk in Poland, remain open. According to assessments made by European organisations monitoring drugs and drug addiction, offences concerning marijuana and hashish production, trafficking and possessing most often  registered drug offences  also in Europe.  Moreover these offences became European OCG?s permanent and significant source of income. Liberalisation attempts, conducted in several countries, concern so far only substances for medical use and are aimed mainly in increasing of anti-drug agencies effectiveness. In United States for over 20 years efforts have been devoted to limit the influence of OCG?s on the so called soft drugs market. In many states possessing and trafficking of both medical and recreational marijuana have been legalised. Researches indicates illegal drug market undergone radical changes, and was substantially limited in those states, which in effect result in OCG?s deprivation of enormous incomes derived from drug market.  Beside positive outcomes of  medical and recreational cannabis products legalisation, negative ones were also noted, e.g. increase of cannabis consumption. Both positive and negative outcomes should be analysed and taken into consideration during works concerning further legal changes in this area.

Keywords: Canabis, hashis, marijuana, organized crime, legalization of drugs, treatment, recreation, effect