Legitymowanie, kontrola osobista, przeszukanie oraz zatrzymanie – procedury oraz podstawy wykonywania wybranych czynności służbowych przez funkcjonariuszy Policji w świetle obowiązujących rozwiązań prawnych / Identification, personal control, search (ebook)

2,99 

Opis

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji nr 3/2018

Streszczenie: Niniejsza praca służyć będzie szczegółowemu omówieniu funkcjonujących na gruncie polskich rozwiązań prawnych podstaw i procedur wykonywania wybranych czynności służbowych przez funkcjonariuszy Policji. Omówione zostaną kolejno przepisy dotyczące: legitymowania, kontroli osobistej wraz z prawem przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku, przeszukania oraz zatrzymania. W przypadku każdej z omawianych czynności przedstawione zostaną podstawy prawne oraz podstawy faktyczne uprawniające do wykonania danej czynności, a także prawidłowe procedury jej przeprowadzania oraz środki zaskarżenia. Omówione zostaną materiały komentujące przepisy dotyczące przeprowadzania tych czynności z uwzględnieniem materiałów dydaktycznych Policji oraz wyroków sądów. Wskazane zostaną wątpliwości pojawiające się przy interpretacji niektórych przepisów oraz sugerowane ich rozstrzygnięcie skonstruowane na podstawie analizy przytaczanych materiałów. Oprócz obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy przedstawione zostaną także prawa i obowiązki obywateli poddawanych danym czynnościom. Taka całościowa prezentacja legalnych aspektów przeprowadzania wybranych czynności zarówno od strony funkcjonariuszy, jak i obywatela, stworzy możliwość skonstruowania przejrzystej tabeli ujmującej w skompresowany sposób najważniejsze kwestie związane z wykonywaniem omawianych uprawnień przez Policjantów. Może się to przyczynić do rozwinięcia poziomu świadomości podstaw i procedur stosowania wybranych uprawnień zarówno wśród policjantów, jak i obywateli. To wszystko może zaowocować zwiększeniem poziomu jakości realizacji obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Policji, a także zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zaufania społecznego wobec sprawujących służbę policjantów.

Słowa kluczowe: legitymowanie, kontrola osobista, przeszukanie, zatrzymanie, procedury i podstawy prawne, prawa i obowiązki Policji, prawa i obowiązki obywatela

Abstract: This paper will serve as a detailed presentation of basics and procedures of performing selected official dutiesby Polish Police officers. There will take a place a discussion on the rules of: identifying, personal control including baggage control, search, and seizure. For each of the duties, there will be presented: legal and actual basis, procedures, and appeal. Also materials (for example: court sentences, Police teaching materials) that are commenting the rules of performing described duties are going to be discussed. Next, the doubts that are appearing in interpreting some of the regulations are going to be indicated. The author will show suggested solutions based on the analysis of the quoted materials. In addition to the duties and rights of the officers, the rights and obligations of citizens referred to the given duties will be also presented. Such a comprehensive presentation will make the possibility of constructing a transparent table that will refer to the presented issues. It may contribute the development of awareness level about the basics and procedures of conducting selected rights and duties. All this may result in an increase of the quality of performing official duties by the Police officers, as well as an increase of the level of the public order and security, and also social trust for Police.

Keywords: identification, personal control, search, seizure, law procedures and basis, duties and rights of Police, duties and rights of citizens