Dobór do służby w Policji. Wybrane zagadnienia (ebook)

Dobór do służby w Policji. Wybrane zagadnienia (ebook)

3,41 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Mariusz Pracz

Policja kwartalnik kadry kierowniczej Policji 1/2019

Opis

Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono procedurę rekrutacyjną dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, wskazując przy tym wymagania, jakie musi spełnić taka osoba. Pokrótce  scharakteryzowano również poszczególne etapy doboru. Największą uwagę zwrócono na sprawdzenie zdolności motorycznych kandydata, które odbywa się w formie toru przeszkód. Szczegółowo zobrazowano każde ćwiczenie, jak również przedstawiono statystki zdawalności z przeprowadzonych testów sprawności fizycznej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w latach 2017 i 2018 z podziałem na kobiety i mężczyzn. W przedmiotowej pracy wskazano również najczęstsze przyczyny negatywnego ukończenia danego etapu  rekrutacji.

Słowa kluczowe: dobór, kandydat, policja, sprawność fizyczna, tor przeszkód

Abstract: This article presents the recruitment procedure for persons applying for admission to the Police service, indicating at the same time the requirements that must be met by the candidate, and also briefly characterized the individual stages of selection. In the main part attention is paid to checking motor skills, which takes place in the form of an obstacle course. Each of his attempts has been illustrated in detail, as well as statistic of success rates from physical fitness tests carried out at the Police School in Szczytno in 2017 and 2018, broken down by women and men. The work also indicates the most common reasons for the negative completion of a given stage.

Keywords: selection, candidate, police, physical fitness, obstacle course