Meandry prawa – teoria i praktyka. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Mieczysława Goettela

Meandry prawa – teoria i praktyka. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Mieczysława Goettela

102,25 

Symbol: 76-0646-1
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Praca zbiorowa pod red. nauk. Emila W. Pływaczewskiego, Janusza Bryka

17 w magazynie

SKU: 76-0646-1 Kategoria:

Opis

Opis produktu:

Format: B5

Oprawa: twarda

Liczba stron: 620

______________________

Spis treści

Kilka słów o Jubilacie – Profesorze Mieczysławie Goettelu

Dorobek naukowy Profesora Mieczysława Goettela

Prace dedykowane Profesorowi Mieczysławowi Goettlowi

Marek Andrzejewski

Prawo cywilne – prawo rodzinne – prawo dotyczące rodziny (refleksje w czasie, gdy osłabł impet prac nad kodyfikacją prawa cywilnego)

Arkadiusz Bieliński

Podpis i jego ewolucja w czasach współczesnych na gruncie prawa cywilnego – zagadnienia wybrane

Piotr Bogdalski

Wewnątrzorganizacyjny status jednostek szkoleniowych Policji. Postulat wyodrębnienia nowej policyjnej służby

Anetta Breczko, Marta Andruszkiewicz

Przejawy reifikacji moralnej i prawnej zwierząt w XXI wieku

Agnieszka Choromańska

Kompensacja szkód pokrzywdzonemu na gruncie prawa karnego – uwagi systematyzujące

Jarosław Dobkowski

Korzystanie przez Policję z pomocy

Adam Doliwa, Piotr Konik, Maciej Pannert

Konstrukcja pisemnej, elektronicznej i dokumentowej formy czynności prawnych – aspekty materialnoprawne i prawnoprocesowe

Urszula Drozdowska

Problematyka wyznaczania granic autonomii informacyjnej pacjenta w świetle najnowszych zmian w prawie medycznym

Anna Franusz

Pełnomocnictwo do podejmowania decyzji w istotnych sprawach dotyczących dziecka

Janusz Gajda

Metrykalna zmiana płci a zawarcie i istnienie małżeństwa

Ewa M. Guzik-Makaruk, Ewelina Wojewoda

Prawnokarne i kryminologiczne aspekty znęcania się nad zwierzętami

Joanna Huzarska

Kilka uwag na temat znaczenia, istoty i charakteru prawnego zgody na eksperyment medyczny w świetle ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Tomasz Justyński

Refleksje w sprawie potrzeby prawnej regulacji obowiązku poddania się badaniom DNA dla ustalenia ojcostwa i macierzyństwa

Anna Kalisz

Więzi rodzinne jako dobra osobiste. Linia orzecznicza i krytyka doktryny

Jerzy Kasprzak

Problem paradygmatu współczesnej kryminalistyki

Wojciech Kasprzak

Ślad cyfrowy w nowoczesnej kryminalistyce

Piotr Kasprzyk

O miejsce prawa o aktach stanu cywilnego w systemie prawa polskiego. Wstęp do dyskusji

Anna Konert

Doktryna forum non conveniens w sprawach o odszkodowanie w wypadkach lotniczych

Katarzyna Laskowska

Karnoprawna ochrona zwierząt w Federacji Rosyjskiej

Mariola Lemonnier, Michał Mariański

Podstawowe założenia i cele reformy francuskiego kodeksu cywilnego z 2016 roku

Jakub M. Łukasiewicz

Ewolucja stosunku alimentacyjnego

Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Katarzyna Bagan-Kurluta

Wybrane problemy dotyczące prawa kontaktów z dzieckiem

Justyna Matys, Rafał Michałowski

Uwagi dotyczące prawnych ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi

Dorota Mocarska

Naruszenie miru domowego w ujęciu prawnokarnym. Komentarz orzeczniczy

Piotr Niczyporuk

Dissertatio juridica e jure canonico, civili et Regio Poloniae Magniq[ue] Ducatus Lithuaniae nec non Saxonico et municipali Magdeburgensi Andrzeja Marquarta, Vilnae 1647, pierwszym doktoratem z zakresu komparatystyki prawniczej w Akademii Wileńskiej

Izabela Nowicka

Wykorzystywanie zwierząt do badań nad kosmetykami w polskim systemie prawnym – zarys problemu

Bogumił Pahl

Cywilna a podatkowa koncepcja terminu “gospodarstwo rolne” na przykładzie konstrukcji prawnej zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków gospodarczych

Przemysław Palka, Marzena Przetak

Forma apelatywna “ty” w komunikacji formalnej policjant-obywatel

Wiesław Pływaczewski

Ekokryminologia wobec zjawiska nielegalnego handlu chronionymi gatunkami dzikich gatunków fauny i flory w Internecie

Monika Porwisz

“Orzeczenia” biegłego jako środek ustalenia prawdy

Stanisław Prutis

Prawo prywatne w starożytności, średniowieczu i czasach nowożytnych

Wojciech Radecki

Ochrona zwierząt w polskim, czeskim i słowackim prawie karnym

Bartosz Rakoczy

Prawo własności zwierząt łownych w stanie wolnym

Maciej Rzewuski

Dziedziczenie partnerów

Magdalena Rzewuska

Alimentacja byłego małżonka w ujęciu prawnoporównawczym

Agnieszka Sadło-Nowak

Małoletni pokrzywdzony wykroczeniem

Tadeusz Smyczyński

O potrzebie reformy ustroju małżeńskiej rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków

Ryszard Sztychmiler

Funkcja adwokata w sądownictwie kościelnym

Renata Tanajewska

Obowiązek alimentacyjny rodzica – gwarancja zaspokojenia niezbędnych potrzeb dziecka, czy rekompensata na rzecz byłego małżonka (analiza orzecznictwa)

Magdalena Zubańska, Sławomir Zubański

Metoda cyjanoakrylowa ujawniania śladów linii papilarnych, czyli o udoskonalaniu dzieła przypadku

Elżbieta Żywucka-Kozłowska, Agata Opalska

Słów kilka o bezdomności w Polsce

Bibliografia

Informacje dodatkowe

Waga 1.10 kg