Media a wizerunek Policji (ebook)

2,99 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Kamila Dzierzyk
Policja kwartalnik kadry kierowniczej Policji nr 4/2018

Opis

Streszczenie: Dziennikarze, działając, muszą pamiętać, że ich zawód ma charakter służebny wobec społeczeństwa, co może okazać się być trudne do pogodzeniem z zasadami rządzącymi rynkiem mediów i potrzebą codziennego zdobywania bodźców pozwalających im na zainteresowanie (i utrzymania zainteresowania) swoim materiałem obywateli, będących jednocześnie odbiorcami oferowanych im treści – publicznością środków masowego przekazu. Powszechnie wiadomo, że największą popularnością cieszą się wiadomości o wydźwięku pejoratywnym, co nie pozostaje bez znaczenia dla zagadnienia wizerunku Policji. By móc podjąć próbę konfrontacji wizerunku Policji z szeroko rozumianym przekazem medialnym i jego wpływem na opinie o formacji, zdecydowano o przeprowadzeniu analizy materiałów prasowych związanych z działaniami Policji. Media emitują informacje związane z działaniami Policji w sposób zróżnicowany, fragmentaryczny, uzależniony od konieczności przyciągnięcia uwagi odbiorcy. Interakcje na linii media a wizerunek Policji są więc ściśle powiązane – rynkowa atrakcyjność mediów pozostaje w splocie z działaniami Policji. Wizerunek to niewidzialna siła formacji, media zaś to siła, przed którą nie sposób uciec w czasach obecnej ekspansji informacji.

Słowa kluczowe: Policja, media, artykuł prasowy, przekaz medialny

Abstract: Journalists who work by virtue of ancillary role for the community (but also fully conscious of the principles that rule the media market) need in their ordinary work some impulses that help them to keep the interest of the citizens who also are the recipients of the offered content. It is generally known, that the pejorative news are the most popular. This is very significant for the problem of the police image. To be able to make an attempt of confrontation between the image of police and widely implied mass media and their influence on image of formation, it was decided to make an analysis of the press materials connected with the police activity. Media emit informations connected with the police operations in a diverse, fragmental and dependent on the necessity of attracting the receiver’s attention way. Interactions between the media and the image of the police are closey connected – the market attractiveness of media remains realted with the activity of police. The image is the invisible strength of the formation, the media – on the other hand – are the power we cannot run away from, especially in the days of such expansion of information.

Keywords: Police, media, press article, media transfer