Media jako pośrednik w relacji kibic – społeczeństwo. Ujęcie teoretyczne oraz raport z przeprowadzonych badań (ebook)

Media jako pośrednik w relacji kibic – społeczeństwo. Ujęcie teoretyczne oraz raport z przeprowadzonych badań (ebook)

2,99 

Opis

Policja nr 4/2017
Opis produktu:
Streszczenie: Artykuł zawiera ujęcie teoretyczne przestępczości stadionowej oraz raport z przeprowadzonych badań. Treść artykułu dotyczy wpływu mediów na kształtowanie relacji pomiędzy społeczeństwem a kibicami.  Nie ulega wątpliwości, że media mają ogromny wpływ na kreowanie odbieranej rzeczywistości. Telewizja, Internet, prasa czy radio relacjonują określone sytuacje, a odbiorcą tego komunikatu jest społeczeństwo. Niezwykle ważne jest, aby komunikat ten był odzwierciedleniem stanu faktycznego i był maksymalnie obiektywny w stosunku  do zaistniałych zdarzeń. Niniejszy artykuł dotyczy problematyki relacji pomiędzy mediami  a kibicami oraz wpływu tych relacji na bezpieczeństwo imprez masowych. W artykule opisano problem związany z zdefiniowaniem pojęcia przestępczości stadionowej. Zaprezentowano modus operandi sprawców czynów zabronionych. Autor artykułu zaprezentował również typologię kibiców piłkarskich. W artykule zostały również przedstawione wyniki przeprowadzonych badań. Na potrzeby weryfikacji hipotez badawczych autor pracy posłużył się empiryczną metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystując technikę ankiety. Kwestionariusz  ankiety został udostępniony kibicom piłkarskim deklarującym przynależność kibicowską do określonych klubów z polskich lig. Zakończenie artykułu stanowi podsumowanie.Słowa kluczowe: media, kibice, przestępczość stadionowa, bezpieczeńśtwo imprez masowych, raport z badańAbstract:  The presented material is a fragment of the author’s diploma work. The master’s thesis was defended in 2017 at the Internal Security Department of the Higher Police School in Szczytno. The article contains the theoretical concept of crime stadium and a report on the conducted research. The content of the article concerns the influence of the media on shaping the relationship between society and fans. There is no doubt that the media have a huge impact on creating the reality received. Television, the Internet, the press or radio report specific situations and the recipient of this message is society. It is extremely important that this message is a reflection of the facts and is maximally objective in relation to the occurrences. This article deals with the issue of relations between the media and fans and the impact of these relations on the safety of mass events. The composition of the article consists of six parts. The first one describes the problem associated with defining the concept of stadium crime. The next part presented the modus operandi of perpetrators of crimes included in the stadium crime catalog. The third part presents the profiles of football fans. In the next part, the author presented a case study in order to illustrate the scale of the discussed problem. The fifth part is a report on the conducted research. For the purposes of verification of research hypotheses, the author of the work used the empirical method of a diagnostic survey, using the technique of the questionnaire. The questionnaire was made available to football fans declaring the fan’s affiliation to certain clubs from Polish leagues. The end of the article is a summary.Keywords: media, footbalfan’s, the crime of footbalfan’s, the mass event security, report of survey