Metody i kryteria oceny stopnia zagrożenia atakiem terrorystycznym (ebook)

Metody i kryteria oceny stopnia zagrożenia atakiem terrorystycznym (ebook)

3,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Stworzenie kryteriów wyznaczania obiektów ataków terrorystycznych pozwala na przeciwdziałanie tym atakom oraz na redukcje zagrożenia i podatności na tego typu działania. Metody wyznaczania obiektów ataku związane są z charakterem tego celu. Inne metody dotyczą działań wojskowych, a inne poszczególnych dziedzin działalności gospodarczej. Możliwe jest jednak wyznaczenie wspólnych, ogólnych zasad wyznaczania obiektów ataku. Do najbardziej popularnych metod należą: CARVER, CARVPER+Shock, SVA oraz tzw. macierz zagrożeń.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, antyterroryzm, prewencja terrorystyczna, planowanie działań antyterrorystycznych, zagrożenia terrorystyczne

Summary: The creation of criteria for determining the objects of terrorist attacks to countering the attacks and the reduction of risks and vulnerability to this type of action. Methods for determining the objects of attack are related to the nature of the order. Other methods apply to military activities, and other various areas of economic activity. It is, however, a common set of general rules for determining the objects of attack. The most popular methods are: CARVER, CARVPER+Shock, SVA and the ,,threat matrix”.

Keywords: security, anti-terrorism, terrorist prevention, planning antiterrorist activities, terrorist threats