Mobilność i transport jako determinanty bezpieczeństwa państwa (ebook)

50,40 

Wydawnictwo: Akademia Policji w Szczytnie
Redakcja naukowa:
Stanisław Gaca
Łukasz Foryś
Tomasz Łachacz

Opis

Liczba stron: 210
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2023
ISBN 978-83-7462-840-2
e-ISBN 978-83-7462-841-9

=============

 

Część I. Wybrane aspekty prawne związane z mobilnością i transportem

 

Rozdział 1
Działania na rzecz wzmocnienia ochrony porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Uwagi na tle nowelizacji ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z 2 grudnia 2021 roku (Anna Kalisz)

 

Rozdział 2
Zmiany kwalifikacji prawnej wybranych czynów zabronionych związanych z ruchem drogowym (Dorota Niewiarowska, Tomasz Rydel)

 

Rozdział 3
Perspektywy rozwoju transportu w związku z postępującą globalizacją (Łukasz Foryś, Rafał Płocki)

 

Rozdział 4
Migracje ludności w świetle strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (Tomasz Łachacz)

 

Rozdział 5
„Nowa mobilność” — urządzenia transportu osobistego, urządzenia wspomagające ruch.
Prawne aspekty bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego (Jakub Zaręba)

 

 

Część II. Zapewnienie bezpieczeństwa w związku z migracją człowieka i rozwojem transportu

 

Rozdział 6
Infrastrukturalne determinanty zdarzeń drogowych w wymiarze przyczynowym oraz skutkowym (Szymon Szczepaniak)

 

Rozdział 7
Współpraca Policji z organami terenowej administracji rządowej i samorządowej na rzecz ochrony bezpieczeństwa
w ruchu drogowym (Łukasz Świerczewski)

 

Rozdział 8
Cyfryzacja transportu — wstęp do rozważań (Daria Krzewniak)

 

Rozdział 9
Wybrane współczesne zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w związku z rozwojem techniki
w transporcie drogowym (Gabriel Żurawski)

 

Rozdział 10
Koncepcja wojny hybrydowej według Franka G. Hoffmana na przykładzie kryzysu migracyjnego
na pograniczu polsko-białoruskim w 2021 roku (Agnieszka Łapińska)

 

Rozdział 11
Policja jako formacja wobec zagrożeń wojny hybrydowej na przykładzie działań służby kontrterrorystycznej
na granicy (Jarosław Przyjemczak)

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-841-9