Model systemu ratownictwa w Rzeczypospolitej Polskiej (ebook)

Model systemu ratownictwa w Rzeczypospolitej Polskiej (ebook)

4,50 

Opis

Opis produktu:

W  niniejszym opracowaniu przedstawiono problemy związane z szeroko rozumianą organizacją i funkcjonowaniem systemów ratowniczych w Polsce. Na podstawie szczegółowej analizy systemów ratowniczych Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych krajów świata autor dysertacji – ratownik medyczny i strażak – przedstawił główny cel badawczy, którym jest ukazanie przeznaczenia, zadań, struktur, organizacji działań, doskonalenia, kierowania, wzajemnych powiązań, podległości, podobieństw, różnic dzielących i łączących podmioty ratownicze w Polsce, oraz zaproponowanie nowych rozwiązań w postaci alternatywnego modelu systemu ratownictwa, który byłby próbą zintegrowania organizacji i struktur systemów ratowniczych, mających na celu skrócenie czasu, jaki mija od wystąpienia zdarzenia do chwili pojawienia się osoby poszkodowanej w oddziale szpitalnym, w którym może otrzymać właściwą dla danego stanu definitywną pomoc, a przez to zwiększenie liczby osób uratowanych i wzrostu poczucia bezpieczeństwa obywateli naszego kraju.

W zakończeniu odniesiono się do całego procesu badawczego. Potwierdzono, że założony cel badań został osiągnięty, uzyskano odpowiedź na pytanie stanowiące główny problem badawczy oraz, że pozytywnie zweryfikowano hipotezę roboczą.

Słowa kluczowe: ratownictwo, model, system

Constant development of science, know-how and engineering solutions, along with increasingly brilliant research tools, allow us to witness and benefit from unbelievable progress. This brings along not only significant advantage concerning improvement in life quality and fulfillment of human needs, but it also brings dangers, that human beings have never before come across. Luckily, things and phenomena which were out of human reach so far, are becoming accessible.

Problems presented in this thesis concern widely understood organization and function of rescue systems in Poland.

On the basis of comparative analysis of rescue systems in Republic of Poland and other chosen countries, the author – emergency paramedic and firefighter – presents the main aim of the research. That means showing the use, tasks, structures, work organization, improvement, managing, dependence, similarity and difference of Polish rescue units, as well as proposing new solutions. These would be based on the creation of an alternative model of rescue system, aimed at integrating units and the whole structure, which would lead to shortening of the time between an actual accident and moment in which casualty is placed in a hospital, where ultimate and proper care can be provided. Such state would contribute to increasing number of accident and sudden illness victims rescued and general improvement in the feeling of security among citizens of our country.

At the end the whole research process is looked over. It is confirmed, that declared aim has been achieved, the answer to main problematic question has been found, and that working hypothesis has been positively verified.

Keywords: rescue, model, system