Możliwości poprawy bezpieczeństwa służby pełnionej z wykorzystaniem pojazdów służbowych Policji / Possibilities to improve the security of the service performed using company vehicles (ebook)

2,99 

Opis

Streszczenie: W publikacji autorzy odnoszą się do prac badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach projektu „Utworzenie klasyfikacji pojazdów w zależności od przeznaczenia oraz standaryzacja konsoli centralnej pojazdów w zakresie rozmieszczenia i montażu systemów teleinformatycznych oraz urządzeń sterowania sygnałami specjalnego przeznaczenia”, nr DOB-BIO7/04/02/2015, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W treści artykułu zawarto opis aktualnego stanu bezpieczeństwa na polskich drogach. Wskazano, że jednym z wiodących podmiotów, które są powołane do zapewniania bezpieczeństwa, jest Policja będąca umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policja realizuje w szczególności zadania związane z ochroną życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, a także ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania. Jako ważny aspekt działań podejmowanych na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach, opisano potrzeby, które wynikają ze zrealizowanych badań, w zakresie poprawy warunków, w jakich policjanci i funkcjonariusze innych służb wykonują swoje zadania. Wyniki badań mają służyć podniesieniu bezpieczeństwa użytkowników pojazdów służbowych poprzez poprawę ergonomii i funkcjonalności konsoli integrującej urządzenia peryferyjne, które montowane są w policyjnych środkach transportu.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, Policja, ruch drogowy, ergonomia, konsola

Abstract: In the publication authors pertain to research and development works realized during project „Establishing of vehicles classification depending on its purpose and standardization of the central console of vehicles in terms of arrangement and assembly of teleinformatics systems as well as devices used to navigate signals with special destination”, DOB-BIO7/04/02/2015 from National Centre of Research and Development funds. The content of this article include current description of state of safety on polish routes. It was indicated that one of main leading entity, that is constituted to ensure safety is police force, which is uniformed and armed formation in service of society and is dedicated to protect safety of people and to maintain public order, that in particular realize tasks connected to protecting lives and health of people and their properties from unlawful behaviours that bring harm to those properties, as well as protecting safety of people and to maintaining the public order, which include maintaining peace in public places and in any forms of public transport, in traffic, in waters dedicated for public use. From conducted research, an important point in all of actions undertaken in name of elevating the overall safety level on polish roads, seems to be a need to improvement of conditions that policemen and officials from other services perform their duties. The research results could be you used to elevate safety level of users of official vehicles through enhancement of ergonomics level and functionality of console that integrates peripherals installed those vehicles.

Keywords: safety, police, traffic, ergonomic, console