Możliwości prawne udziału społeczności lokalnych w zapewnieniu bezpieczeństwa (ebook)

4,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie : Artykuł przedstawia możliwości prawne udziału społeczeństwa w sferze zarządzania sprawami publicznymi w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Przedstawione zostały zasady partycypacji w tej sferze z uwzględnieniem stopnia zorganizowania, podstaw prawnych oraz form aktywności formalnych zrzeszeń, a także działań realizowanych przez jednostkę. Aktem normatywnym, na podstawie którego dokonano kategoryzacji uprawnień do udziału w zarządzaniu bezpieczeństwem była ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Słowa kluczowe: społeczność lokalna, bezpieczeństwo, organizacje pozarządowe

Summary: This article presents legal possibilities for public participation in the area management in the field of public security. The principles of participation in this sphere have been presented, taking into account the degree of organization, the legal basis and the forms of activity of formal associations as well as the activities carried out by the individual. The normative act under which the categorization of powers to participate in security management was performed was the Act of 24 April 2003 on Public Benefit and Voluntary Activities and law relating to the functioning of local authorities.

Keywords: local community, security, non-governmental organizations